Når regnes du som student?

Du regnes som student når du skal oppholde deg i Norge for å gå på skole eller universitet og ikke har arbeidsinntekt

Student fra Norden

Du er medlem i folketrygden hvis du er folkeregistrert i Norge. Hvis du ikke er medlem har du likevel rett til dekning av medisinske utgifter etter folketrygdloven og du trenger ikke å dokumentere denne retten med helsetrygdkort.

Student fra EØS-land eller Sveits

Hovedregelen er at du ikke blir medlem i folketrygden. 

Hvis du er medlem i trygdeordningen i hjemlandet mens du studerer i Norge har du rett til dekning av øyeblikkelig og nødvendig behandling etter norske regler.

Hvis du ikke har rett til helsetrygdkort fra hjemlandet, må du ha annen forsikring som dekker medisinske utgifter du måtte få i Norge.

Student fra land utenfor EØS-området

Du blir ikke automatisk medlem i folketrygden, men kan søke om frivillig medlemskap hvis du

  • skal gå på skole i Norge kortere enn et år og
  • har lovlig opphold

Frivillig medlemskap gir rett til dekning av medisinske utgifter på lik linje med andre bosatte i Norge.

Dekning av medisinske utgifter

Du som kommer fra et EØS-land eller Sveits vil ha rett til dekning av medisinske utgifter som andre bosatte i Norge, først og fremst dekning av utgifter til lege, sykehus og medisiner. Retten innebærer for eksempel gratis innleggelse i sykehus og egenandeler til medisiner.

Du må dokumenter retten din med helsetrygdkortet.

Du som kommer fra andre land må dokumentere at du kan betale behandling ved sykdom med privat forsikring.

Hva koster det?

Du skal ikke betale trygdeavgift når du

  • ikke har arbeidsinntekt 
  • ikke er medlem i folketrygden

Rett til ulike ytelser

Du som ikke er medlem i folketrygden, vil heller ikke ha krav på noen ytelser fra NAV.

Du som blir frivillig medlem kan ha krav på ytelser, men du må være medlem i den delen av folketrygden som gir rett til den aktuelle ytelsen og fylle inngangsvilkårene.