Engangsstønad under utenlandsopphold utenfor EØS der Norge har trygdeavtale