Barnetrygd

 • Barnets mor eller far kan få barnetrygd. Hvis foreldrene har inngått avtale om delt bosted for barnet, kan barnetrygden deles likt mellom dem.
 • Fosterforeldre, en annen omsorgsperson eller en barnevernsinstitusjon kan få barnetrygd hvis barnet bor der fast (utover tre måneder).
 • er separert, skilt eller gjenlevende ektefelle
 • er ugift og ikke lever sammen med den andre forelderen til barnet. Samlivsbrudd mellom samboere som har felles barn under 16 år må bekreftes med meklingsattest
 • har vært faktisk separert i minst 6 måneder uten separasjonsbevilling eller dom
 • har en ektefelle/samboer som er fengslet med ubetinget straff på minst 6 måneder, eller som har sittet i varetekt i minst 6 måneder
 • har en ektefelle/samboer som har vært forsvunnet i minst 6 måneder
 • Ordinær barnetrygd er et fast beløp per barn
 • Utvidet barnetrygd er barnetrygd for ett barn mer enn du faktisk bor sammen med
 • Småbarnstillegg er et tillegg til barnetrygden for enslige forsørgere som har barn mellom 0 og 3 år, og som mottar utvidet barnetrygd og full overgangsstønad
 • mor ikke er registrert som bosatt i Norge
 • barnet er eldre enn seks måneder når retten til barnetrygd inntrer
 • barnet ikke blir født i Norge
 • du kan ha rett til utvidet barnetrygd
 • far mottar eller har mottatt barnetrygd for andre barn
 • foreldrene skriftlig har avtalt delt bosted for barnet og ønsker delt utbetaling
 • barnetrygden skal vurderes etter EØS-avtalens regler eller andre trygdeavtaler
 • mor ønsker at far skal få utbetalingen. I slike tilfeller må far søke
 • du er verge for barnet. I slike tilfeller er det barnet som skal stå som søker. Du må også legge ved vergefullmakt eller annen dokumentasjon som bekrefter at du er verge for barnet.
 • du er fosterforelder for barnet. Legg ved dokumentasjon som bekrefter at du har omsorgen for barnet.
 • inngår ekteskap
 • får barn med samboer
 • har vært samboer med en du ikke har felles barn med i 12 måneder