Barnetrygd

Hvis du har omsorg for barn under 18 år som bor hos deg i Norge, kan du ha rett på barnetrygd. Enslig mor eller far kan i tillegg få utvidet barnetrygd og småbarnstillegg.

Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter som følger med det å ha barn.

Hvem kan få barnetrygd?

 • Barnets mor eller far kan få barnetrygd. Hvis foreldrene har inngått avtale om delt bosted for barnet, kan barnetrygden deles likt mellom dem.
 • Fosterforeldre, en annen omsorgsperson eller en barnevernsinstitusjon kan få barnetrygd hvis barnet bor der fast (utover tre måneder).

Hvis du skal få barnetrygd, må barnet ditt være bosatt i Norge. Hvis barnet ditt oppholder seg i Norge i minst 12 måneder sammenhengende, blir barnet regnet som bosatt. For EØS-borgere gjelder det egne regler, se avsnittet under Til eller fra utlandet.

Hvem kan få utvidet barnetrygd?

Er du enslig mor eller far kan du få utvidet barnetrygd hvis du bor alene med barn og

 • er separert, skilt eller gjenlevende ektefelle
 • er ugift og ikke lever sammen med den andre forelderen til barnet. Samlivsbrudd mellom samboere som har felles barn under 16 år må bekreftes med meklingsattest
 • har vært faktisk separert i minst 6 måneder uten separasjonsbevilling eller dom
 • har en ektefelle/samboer som er fengslet med ubetinget straff på minst 6 måneder, eller som har sittet i varetekt i minst 6 måneder
 • har en ektefelle/samboer som har vært forsvunnet i minst 6 måneder

Hva kan du få i barnetrygd?

 • Ordinær barnetrygd er et fast beløp per barn
 • Utvidet barnetrygd er barnetrygd for ett barn mer enn du faktisk bor sammen med
 • Småbarnstillegg er et tillegg til barnetrygden for enslige forsørgere som har barn mellom 0 og 3 år, og som mottar utvidet barnetrygd og full overgangsstønad

Se satser.

Hvor lenge kan du få barnetrygd?

Du kan få barnetrygd fra måneden etter at barnet er født, eller fra måneden etter at vilkårene er oppfylt hvis retten til barnetrygd oppstår på et senere tidspunkt. Barnetrygden blir utbetalt til og med måneden før barnet fyller 18 år.

Hvis vilkårene for ordinær eller utvidet barnetrygd ikke lenger er oppfylt før barnet fyller 18 år, får du utbetalt til og med den måneden vilkårene ikke lenger er oppfylt.

Barnetrygden kan bli etterbetalt for opptil 3 år fra søknadstidspunktet, hvis vilkårene har vært oppfylt og barnetrygden ikke er utbetalt til barnets andre forelder og hun/han er en berettiget mottaker.

Når det foreligger en avtale om delt bosted vil begge foreldrene anses som berettigede mottakere. Det er derfor viktig å søke om delt barnetrygd når en slik avtale inngås etter barneloven § 36.

Hvordan søker du om barnetrygd?

Du trenger som hovedregel ikke å søke om barnetrygd. Hvis barnet blir født i Norge, vil mor automatisk få barnetrygd omtrent 2 måneder etter fødselen.

En må likevel søke om barnetrygd når

 • mor ikke er registrert som bosatt i Norge
 • barnet er eldre enn seks måneder når retten til barnetrygd inntrer
 • barnet ikke blir født i Norge
 • du kan ha rett til utvidet barnetrygd
 • far mottar eller har mottatt barnetrygd for andre barn
 • foreldrene skriftlig har avtalt delt bosted for barnet og ønsker delt utbetaling
 • barnetrygden skal vurderes etter EØS-avtalens regler eller andre trygdeavtaler
 • mor ønsker at far skal få utbetalingen. I slike tilfeller må far søke
 • du er verge for barnet. I slike tilfeller er det barnet som skal stå som søker. Du må også legge ved vergefullmakt eller annen dokumentasjon som bekrefter at du er verge for barnet.
 • du er fosterforelder for barnet. Legg ved dokumentasjon som bekrefter at du har omsorgen for barnet.

Søk på skjemaet Krav om ordinær barnetrygd - NAV 33-00.07. Søker du om utvidet barnetrygd skal du søke på skjemaet Krav om utvidet barnetrygd - NAV 33-00.09.

Når du har valgt riktig skjema, ser du hva slags dokumentasjon og vedlegg som du må legge ved søknaden.

Til eller fra utlandet

Hvis du skal oppholde deg i utlandet og mottar barnetrygd fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen.

Du må gi beskjed til NAV om hvilket land dere skal reise til og hvor lenge oppholdet skal vare. Hvis oppholdet varer lenger enn planlagt må du også gi beskjed om dette.

Du må også melde fra til NAV hvis en av dere begynner eller slutter i arbeid i et annet land.

Utenlandske statsborgere kan ha krav på barnetrygd når hele familien bor i Norge og skal være bosatt her i minst 12 måneder. Dette gjelder alle utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge, som er registrert i folkeregisteret og som har oppholdstillatelse eller lovlig opphold på annet grunnlag.

Hvis du er statsborger i et EU/ EØS-land og arbeider i Norge, kan du ha rett til barnetrygd selv om du skal være bosatt i Norge i mindre enn 12 måneder. Les mer om barnetrygd og kontantstøtte til utenlandske arbeidstakere i Norge.

Meld fra om endringer

Du må melde fra til NAV hvis du mottar utvidet barnetrygd, og ikke lenger har rett på den. Dette gjelder hvis du

 • inngår ekteskap
 • får barn med samboer
 • har vært samboer med en du ikke har felles barn med i 12 måneder

Hvis du får endringer i familiesituasjon eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Utbetalingsoversikt.

Barnetrygden er skattefri.

Chat

Chat med NAV om støtteordninger for familie og barn.