Arkiv - Alderspensjon pr. 30.juni 2014

Statistikk pr. 30. juni 2014

Foreløpige fylkestall

Som følge av en feil i geografifordelingen i NAVs produksjonsrutine for statistikken over alderspensjonister, er det kun utarbeidet foreløpige tall fordelt på fylke, se tabell som viser fylke, kjønn og alder 62-66 år. Disse regionale tallene er satt sammen utenfor vår ordinære produksjonsrutine.

Statistikknotat

Tabeller

Utviklingen på alderspensjons-området

Antall

Ved utgangen av 1. halvår 2014 er det 820 769 personer som mottar alderspensjon, en økning på 39 200 eller fem prosent fra samme tidspunkt året før. Menn står for 22 700 av økningen, dvs. 58 prosent. Til sammenlikning stod menn for 74 prosent av økningen fra 30. juni 2010 til 30. juni 2011. Kvinner har altså en høyere andel av økningen i 2014 sammenliknet med 2011.

Nye alderspensjonister

Antall nye alderspensjonister i 1. halvår 2014 er 39 318, mens antall nye i 1. halvår 2013 var 41 282, dvs. en nedgang på nærmere 2 000, eller 4,8 prosent. Både for kvinner og menn skyldes nedgangen først og fremst færre nye 67-årige alderspensjonister sammenliknet med de to foregående årene.

Aldersgruppa 62-66 år

76 701 av alderspensjonistene pr. 30. juni 2014 er i aldersgruppa 62-66 år. Dette er en økning på 11 900 fra 30. juni 2013. Menn utgjør 75 prosent av alle i aldersgruppa 62-66 år ved utgangen av 1. halvår 2014, mot 77 prosent ved utgangen av 1. halvår 2013. Det er 27 prosent av 62-66 åringene i befolkningen som har tatt ut alderspensjon ved utgangen av 1. halvår 2014, mot 23 prosent ved utgangen av 1. halvår 2013.

Gradert pensjon lite brukt

Av de 279 100 som tok ut alderspensjon etter nye regler ved utgangen av 1. halvår 2014 er det 9 500 som har tatt ut gradert pensjon. Gradert pensjon har vært mer populært blant kvinner enn blant menn. 11 prosent av alderspensjonistene i alderen 62-66 år mottok gradert pensjon ved utgangen av 1. halvår 2014. For kvinner var denne andelen 21 prosent, mens den var åtte prosent for menn.

Tilleggspensjon

Tilleggspensjon gis til alderspensjonister som har tjent opp pensjonspoeng gjennom å ha vært i arbeid eller hatt andre typer pensjonsopptjening. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 90,8 prosent pr. 30. juni 2005 til 95,7 prosent pr. 30. juni 2014. Det er særlig blant kvinnene at andelen med tilleggspensjon øker, fordi stadig flere kvinnelige alderspensjonister har vært yrkesaktive.

Skjermingstillegg

Fra februar 2012 får uføre som har overgang til alderspensjon ved 67 år et skjermingstillegg som del av alderspensjonen.  Skjermingstillegget gir en delvis kompensasjon for levealdersjusteringen. Ved utgangen av 1. halvår 2014 er det 70 538 alderspensjonister som mottar skjermingstillegg, dvs. en andel på 8,6 prosent. På samme tidspunkt året før var andelen 6,3 prosent.

Minstepensjonister

Antall alderspensjonister med minstepensjon ved utgangen av 1. halvår 2014 er 154 374, dvs. en nedgang på 7 500 fra utgangen av 1. halvår 2013. Andelen er 18,8 prosent ved utgangen av 1. halvår 2014 mot 31,2 prosent ved utgangen av 1. halvår 2005. Andelen kvinner blant minstepensjonistene var 87 prosent både pr. 30. juni 2005 og 30. juni 2014. Andelen kvinnelige minstepensjonister sett i forhold til alle kvinnelige pensjonister viser stor nedgang i tiårs-perioden. Ved utgangen av 1. halvår 2005 var 46,7 prosent av de kvinnelige alderspensjonistene minstepensjonister mot 31,3 prosent ved utgangen av 1. halvår 2014.

Kombinert med uførepensjon

Det er ca. 2 600 personer som har alderspensjon i kombinasjon med gradert uførepensjon pr. 30. juni 2014. Pr 30. juni 2013 var tallet ca. 2 300.

Gjennomsnittlig pensjon

Menn har en gjennomsnittlig årlig alderspensjonen på 252 400 kroner og kvinner 189 800 kroner pr. 30. juni 2014. Kvinnenes pensjon utgjør dermed 75 prosent av mennenes. Pr. 30. juni 2005 utgjorde kvinnenes pensjon 73 prosent av mennenes pensjon.

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 4000 3144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.Du kan også sende e-post til presse@nav.no