Utbetalinger til personer i utlandet

Statistikk for året 2019

Tabeller

Infografikk

2019 - Ubetalinger utlandet.png

7,4 milliarder kroner utbetalt til utlandet i 2019

I fjor mottok 75 000 personer bosatt i utlandet utbetalinger fra NAV. Dette er 500 færre personer enn i 2018. Over halvparten av pengene – 4,6 milliarder – gikk til alderspensjonister.

Til sammen mottok norske statsborgere bosatt i utlandet 4,4 milliarder kroner i 2019. Personer med utenlandsk statsborgerskap bosatt i utlandet mottok 3 milliarder kroner.

1,63 prosent av de samlede utbetalingene fra NAV i 2019 gikk til personer bosatt i utlandet. Dette er svakt ned fra 2018, hvor andelen var 1,65 prosent, men de samlede utbetalingene til utlandet økte med 186 millioner kroner fra 2018 til 2019.

Mest til Sverige

8 av 10 kroner gikk til land i Europa (79%). Sverige er det landet det utbetales mest penger til, med 2,4 milliarder kroner i 2019. 767 millioner kroner gikk til personer bosatt i Spania og 660 millioner kroner til Danmark. Thailand følger deretter med 426 millioner kroner, mens Polen er nummer fem med 412 millioner utbetalt i 2019.

41 prosent av utbetalingene til Sverige gikk til utenlandske statsborgere, mens 59 prosent gikk til norske statsborgere bosatt i Sverige. 89 prosent av utbetalingene til Spania og 88 prosent av utbetalingene til Thailand gikk til norske statsborgere. I Polen er situasjonen motsatt. Her gikk 90 prosent av utbetalingene til utenlandske statsborgere.

Flest norske mottakere

4,6 milliarder kroner er alderspensjon. Deretter følger uføretrygd, med 1,7 milliarder kroner i 2019. De fleste mottakerne av disse ytelsene er norske statsborgere. For dagpenger og kontantstøtte er bildet et annet. 9 av 10 mottakere av dagpenger og kontantstøtte i utlandet var utenlandske statsborgere.

Størst gjennomsnittlig beløp til Thailand

Blant de 30 landene med størst utbetalinger i 2019, mottok personer i Thailand mest med 242 000 kroner per år, og personer i Litauen minst, med 36 000 kroner per år.

Fakta

Innholdet i tabellene

Statistikken viser utbetalinger til personer i utlandet for NAV-stønader i folketrygden (foreldrepenger, dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførhet, alder og ytelser til gjenlevende), kontantstøtte og barnetrygd. Ved utbetalinger fra NAV skilles det mellom rettighetshavere (personer som har rett til ytelsen, den som fysisk mottar ytelsen) som regel rettighetshaver, men kan også være arbeidsgiver, verge, o.l.)) og skyldner.

Statistikk over utbetalinger til personer i utland er basert på personkjennetegn for rettighetshaver. For enkelhet skyld benyttes 'mottaker' som betegnelse på rettighetshaver i disse tabellene.