Utbetalinger til personer i utlandet

Statistikk for året 2020

Tabeller

Infografikk

Utbetalinger fra NAV til utlandet - infografikk 2020.PNG

10 milliarder utbetalt til utlandet i 2020

Nær 100 000 personer bosatt i utlandet mottok utbetaling fra NAV gjennom 2020. Totalt var utbetalingene til utlandet på 9,9 milliarder kroner, noe som utgjør en økning på om lag 2,5 milliarder kroner fra 2019. I gjennomsnitt mottok hver mottaker 101 000 kroner i løpet av fjoråret.

Blant utbetalingene til utlandet er alderspensjon den klart største ytelsen med 54 000 mottakere og 5 milliarder kroner utbetalt. Deretter følger uføretrygd (1,8 mrd kr) og dagpenger (1,6 mrd). 

Mest til Sverige

Utlandsutbetalingene utgjør mindre enn 2 prosent av NAVs samlede trygdeutbetalinger, og 8 av 10 kroner gikk til land i Europa (83 %). Sverige har både flest mottakere (31 100) og høyest utbetalingsbeløp med 3 milliarder kroner i løpet av fjoråret. Deretter følger Polen med 1,5 milliard kroner og Danmark med 800 millioner kroner.

Det er stor forskjell på hvilke land som mottar mest av de ulike ytelsene. Sverige, Danmark og Spania er landene som mottar mest alderspensjon og uføretrygd. Når det gjelder kontantstøtte og barnetrygd er Polen og Litauen største mottakerland.

7 av 10 hadde utenlandsk statsborgerskap

7av 10 mottakerne hadde utenlandsk statsborgerskap. Disse mottok om lag halvparten av de totale utbetalingene til utlandet, noe som utgjorde 5,2 milliarder. 2 milliarder av dette var utbetalinger til alderspensjon til utenlandske statsborgere som har opparbeidet seg pensjonsrettigheter i Norge gjennom tidligere arbeid i landet.

Fakta

Innholdet i tabellene

Statistikken viser utbetalinger til personer i utlandet for NAV-stønader i folketrygden (foreldrepenger, dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførhet, alder og ytelser til gjenlevende), kontantstøtte og barnetrygd. Ved utbetalinger fra NAV skilles det mellom rettighetshavere (personer som har rett til ytelsen, den som fysisk mottar ytelsen) som regel rettighetshaver, men kan også være arbeidsgiver, verge, o.l.)) og skyldner.

Statistikk over utbetalinger til personer i utland er basert på personkjennetegn for rettighetshaver. For enkelhet skyld benyttes 'mottaker' som betegnelse på rettighetshaver i disse tabellene.