Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn

Tabeller

Mottakere

Per mars 2019 mottok 15 794 personer en stønad fra NAV i forbindelse med at de var enslig forsørger. Det er en nedgang på 1 769 personer, 10 prosent, fra mars 2018. I løpet av en tiårsperiode har antall mottakere gått ned med 54 prosent. Årsakene til denne nedgangen er blant annet flere innstramminger i regelverket, i tillegg til at det fødes færre barn. En økning i barnehagetilbudet er også en viktig medvirkende årsak.

Av alle mottakerne er 5 prosent menn, og denne andelen har holdt seg stabil de siste tre årene. Det er i Troms, der 7 prosent av mottakerne er menn, det er flest mannlige mottakere. De fleste som mottar stønad til enslig mor eller far er mellom 25 og 34 år, men de kvinnelige mottakerne er noe yngre enn de mannlige mottakerne. Blant kvinnelige mottakere er det flest mellom 25-34 år, mens det blant menn er flest mellom 30-39 år.

Mottakere av overgangsstønad

Overgangsstønad skal sikre inntekt til livsopphold for den som er alene om omsorgen for barn, og gis i en begrenset periode. For å kunne motta overgangsstønad etter at barnet har fylt ett år, må mottakeren være i yrkesrettet aktivitet.

I mars 2019 var det 11 222 personer som fikk utbetalt overgangsstønad. Av disse var det 65 prosent som kun mottok overgangsstønad, mens 35 prosent fikk overgangsstønad i kombinasjon med stønad til barnetilsyn eller stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer. Fra mars 2018 har det vært en nedgang i antall mottakere av overgangsstønad på 9 prosent. I løpet av de siste ti årene har nedgangen vært på 52 prosent.

Mottakere av stønad til barnetilsyn og mottakere av tilleggsstønad

Stønad til barnetilsyn gis til enslig mor eller far som må overlate pass av barn til andre på grunn av arbeid. Stønaden kan da gis uavhengig av retten til overgangsstønad. Det kan også gis stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer til enslig mor eller far som er i utdanning eller som er arbeidssøker. For å ha rett til denne tilleggsstønaden er det et vilkår at personen også må fylle vilkårene for å få overgangsstønad. Det gjelder både ved utdanning og dersom personen er arbeidssøker.

Det var 8 454 personer som mottok stønad til barnetilsyn eller tilleggstønaden i mars 2019. Av disse var det 46 prosent som mottok stønad til barnetilsyn eller tilleggsstønaden i kombinasjon med overgangsstønad, mens 54 prosent kun mottok stønad til barnetilsyn eller tilleggsstønaden. Fra mars 2018 til mars 2019 har antallet mottakere gått ned med 12 prosent, mens fra 2010 har nedgangen vært på 62 prosent.

Årsaken til denne nedgangen er nevnt ovenfor. Både regelverksendringer, nedgang i antall fødte barn og utbygging av barnehager er viktige årsaker. Spesielt innføringen av makspris og gratis kjernetid i barnehagen.

Foreldre skal ikke betale mer enn makspris for barnehageplass, og kommunene kan tilby familiene en enda lavere makspris. Maksprisen for barnehage i 2019 er 2 990 kroner fra 1.januar, og 3 040 kroner fra 1.august. I tillegg skal man ikke betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede inntekt til barnehage. Gratis kjernetid gis til 3-, 4-, og 5-åringer, og fra og med august 2019 vil det også utvides til å gjelde 2-åringer. Gratis kjernetid gjelder for familier som har en lavere inntekt enn 533 500 kroner (heves til 548 500 kroner fra og med 1.august 2019).