Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn

Tabeller

Antall mottakere

I september 2018 var det i alt 13 070 personer som mottok ytelse fra folketrygden som enslig mor eller far. Det er en reduksjon på om lag 800 personer, ca. seks prosent, fra samme tidspunkt i fjor. Til sammenligning var det en reduksjon fra september 2016 til september 2017 på drøyt 13 prosent. I løpet av 10 år er det en reduksjon i antall mottakere på 52,4 prosent.

Reduksjonen i antall mottakere totalt antas i hovedsak å ha sammenheng med regelverksendringer de senere årene, men må også sees i sammenheng med bedre barnehagetilbud. I tillegg har det fra og med 2015 vært en nedgang i antall fødsler, og gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende har, ifølge Statistisk sentralbyrå, vært økende fra år til år.

Av mottakerne er det 650 menn, dvs. fem prosent av alle mottakerne. For 10 år siden var andelen menn 4,2 prosent. I september 2018 er det tre prosent av stønadsmottakerne i Oslo som er enslige fedre, mens nærmere syv prosent av stønadsmottakerne er enslige fedre i hvert av fylkene Telemark, Hedmark og Nordland.

Overgangsstønad

Overgangsstønad skal sikre inntekt til livsopphold for den som er alene om omsorgen for barn, og gis i en begrenset periode. For å kunne motta overgangsstønad etter at barnet har fylt ett år, må mottaker være i yrkesrettet aktivitet. I september 2018 ble det utbetalt overgangsstønad til totalt rundt 11 000 personer. Om lag 9000 av disse mottok kun overgangsstønad, mens 2000 mottok overgangsstønad i kombinasjon med stønad til barnetilsyn. Av totalt antall mottakere av overgangsstønad er det en reduksjon fra september 2017 til september 2018 på om lag 1 200 mottakere, ca. 10 prosent. I løpet av 10 år er antall mottakere av overgangsstønad halvert.

Stønad til barnetilsyn

Stønad til barnetilsyn gis til enslig mor eller far som må overlate pass av barn til andre på grunn av arbeid. Stønaden kan da gis uavhengig av retten til overgangsstønad.

Det kan også gis stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer til enslig mor eller far som er i utdanning eller som er arbeidssøker. Fra 1. januar 2016 er det et vilkår for å få innvilget tilleggsstønaden «Stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer» at personen fyller vilkårene for å få overgangsstønad. Det gjelder både ved utdanning og dersom personen er arbeidssøker.

I september 2018 var det i alt om lag 4 000 personer som mottok stønad til barnetilsyn/stønad til tilsyn for barn (tilleggsstønad). Det er en reduksjon på 500 personer, 14 prosent, fra september 2017, og en reduksjon på drøyt 64 prosent i løpet av 10 år. Omtrent halvparten av de 4000 mottakerne hadde en kombinasjon med overgangsstønad, og den andre halvparten mottok kun stønad til barnetilsyn.

De siste årene har det vært endringer i barnehagetilbudet, blant annet i form av reduserte barnehagepriser for lavinntektshusholdninger. I tillegg til regelverksendringer har også dette medvirket til reduksjon i antall mottakere av barnetilsyn.