Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn

Tabeller

Stadig færre mottakere av stønad til enslig forsørger

Per 31. desember 2019 var det 14 097 personer som mottok stønad fra NAV i forbindelse med at de var enslig forsørger. Det er en nedgang på 5,7 prosent fra desember 2018, noe som tilsvarer 853 færre mottakere. Sammenlignet med desember 2010 har det blitt 55 prosent færre mottakere. Dette henger både sammen med flere innstramminger i regelverket, i tillegg til at det nå fødes færre barn. 

Størst nedgang har det vært blant de yngste mottakerne. Per desember 2019 var det 4 646 personer under 30 år som mottok stønad som enslig forsørger. Det er en nedgang på 11,6 prosent sammenlignet med desember 2018. For aldersgruppene 30-39 år og 40 år og eldre har nedgangen vært på henholdsvis 2,6 og 2,3 prosent.

Av alle som mottok stønad i forbindelse med at de var enslig forsørger, var det 52,5 prosent som kun mottok overgangsstønad, 26 prosent som kun mottok stønad til barnetilsyn, mens resten, 21,5 prosent, mottok begge ytelsene. 

Mottakere av overgangsstønad

Overgangsstønad skal sikre inntekt til livsopphold for den som er alene om omsorgen for barn og gis i en begrenset periode. For å kunne motta overgangsstønad etter at barnet har fylt ett år, må mottakeren være i yrkesrettet aktivitet.

I desember 2019 var det 10 446 personer som mottok overgangsstønad. Det er 6 prosent færre enn i samme periode i 2018. Sammenlignet med desember 2010 har antallet mottakere av overgangsstønad i alt blitt redusert med 55 prosent. 71 prosent av mottakerne av overgangsstønad mottok kun overgangsstønad, mens 29 prosent mottok en kombinasjon av overgangsstønad og stønad til barnetilsyn. 

Stønad til barnetilsyn

Stønad til barnetilsyn kan gis til enslig mor eller far som må overlate pass av barn til andre på grunn av arbeid. Stønaden kan gis uavhengig av retten til overgangsstønad. 

Det kan også gis stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer til enslig mor eller far som er i utdanning eller som er arbeidssøker. For å ha rett til denne tilleggsstønaden er det et krav om at personen også må fylle vilkårene for overgangsstønad. Det gjelder både ved utdanning og dersom personen er arbeidssøker. 

Det var 6 703 personer som mottok stønad til barnetilsyn per desember 2019. Av disse var det 54,5 prosent som kun mottok stønad til barnetilsyn, mens 45,5 prosent mottok en kombinasjon av stønad til barnetilsyn og overgangsstønad. Antallet mottakere har blitt redusert med 7 prosent fra 2018 til 2019, og med 63 prosent fra 2010 til 2019.

Viktige årsaker til at antallet med stønad til barnetilsyn har sunket er innstramminger i regelverket, samt innføringen av makspris og gratis kjernetid i barnehagen for familier med lav inntekt. Makspris for barnehageplass i 2019 var 3 040 kroner fra 1. august. I tillegg skal man ikke betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede inntekt til barnehage. Fra 1.august 2019 var det gratis kjernetid til 2-, 3-, 4-, og 5-åringer som bor i husholdninger med lavere inntekt enn 548 500 kroner per år.