Tabeller

Utviklingen i antall mottakere

Antall mottakere av kontantstøtte fortsetter å avta. Pr. september 2008 var det i alt 37 234 personer som mottok kontantstøtte. Det er 7 095 færre mottakere enn på samme tidspunkt i fjor. Siden 2000 er det en nedgang i antall mottakere på hele 45 953. Forklaringen på nedgangen sees i sammenheng med at flere barn har fått barnehageplass.

Menn utgjør nå 10 prosent av totalt antall mottakere, og har en relativ økning på 7,5 prosent fra september 2007 til september 2008. Videre observeres det en prosentvis økning for de fleste aldersgrupper, spesielt for aldersgruppen 40-44 år. For kvinner er det sammenlignet med samme tidspunkt i fjor 18,0 prosent færre mottakere.

Utviklingen i antall barn

I følge kontantstøtteloven kan kontantstøtte utbetales til barn mellom ett og tre år, og maksimalt i 23 måneder, men barnet kan ikke ha heltidsplass i barnehage. Unntaket fra dette er for adopterte barn. For adopterte barn kan det ytes kontantstøtte frem til skolealder, men også for disse barna er perioden med kontantstøtte begrenset til 23 måneder.

I befolkningen er det per september 2008 114 766 barn i kontantstøttealder (ett- og toåringer) mot 112 967 på samme tidspunkt i fjor. Andelen barn som det utbetales kontantstøtte til, utgjør 33,7 prosent av alle barn i denne aldersgruppen. Pr. september 2008 er det i alt 38 620 barn som mottar kontantstøtte, en nedgang på 7 357 barn sammenlignet med september 2007 (-16 prosent). Av alle barn med kontantstøtte utgjør ettåringer 59 prosent.

Det er relativt store geografiske forskjeller mht antall barn med kontantstøtte som andel av ett- og toåringer totalt i fylket. De tre fylkene med høyest andel er Vest-Agder (47,6 prosent), Aust-Agder (45,3 prosent) og Oppland (45,3 prosent). Lavest andel har Akershus (23,8 prosent), Troms (23,8 prosent) og Finmark (28,2 prosent). Oslo er det fylket med flest barn i kontantstøttealder og det fylket med flest barn med kontantstøtte. Andelen med kontantstøtte i Oslo er på 31,3 prosent, som er lavere enn for landet sett under ett (33,6 prosent).

Av alle barn med kontantstøtte har andelen toåringer avtatt fra 46,7 prosent i september 2000 til 40,8 prosent i september 2008. Vi ser en trend mot at det er færre personer som velger kontantstøtte det andre året.

Utvikling av eksport av kontantstøtte

Per september 2008 er det i alt 680 mottakere av eksport av kontantstøtte. For samme tidspunkt i 2007 var det 446 mottakere. Det er en økning på 52,5 prosent. Statsborgerskapsoversikten viser at det i 2008 er flest mottakere fra Polen (52,4 prosent). Veksten i eksport til Polen er 90 prosent fra september 2007 til september 2008 (177 mottakere). 

Eksport av kontantstøtte til mottakere med norsk statsborgerskap utgjorde per september 2004 57,3 prosent av totalt antall eksportmottakere (106 av 185 mottakere). Per september 2008 utgjør norske mottakere 14,4 prosent (98 av 680 mottakere). 

Veksten i eksport av kontantstøtte sees i sammenheng med den økte arbeidsinnvandringen i denne perioden. Se artikkelen "Eksport av kontantstøtte til EØS-området" for ytterligere forklaringer av eksportstatistikken.