Eksport av kontantstøtte. Antall mottakere etter statsborgerskap pr. september 2004-2008

Tabellen teller antall løpende kontantstøttemottakere ved utgangen av måneden
MERK: Alle observasjoner mindre eller lik 3 er blanket ut. Det gjør at mottakere fra noen land kan falle ut av oversikten