Arkiv - Enslig mor eller far pr. 30. september 2008

Tabeller

Utvikling

Pr. 30. september 2008 var det 24 220 personer som mottok ytelse som enslig mor eller far. I løpet av de ti siste åra har antallet gått ned med drøyt 23 000. I 2001 gikk antall personer med overgangsstønad ned med nærmere 14 000, mens antall personer med bare stønad til barnetilsyn økte med nærmere 4 000. Dette må ses i sammenheng med at den treårige overgangsperioden etter lovendringen i 1998 var over.

Antall eneforsørgere ved utgangen av 3. kvartal er alltid lavere enn antall ved utgangen av 2. kvartal. Årsaken er at stønad til barnetilsyn som hovedregel gis til eneforsørgere tom utgangen av barnets 4. skoleår. I tillegg stenger mange barnehager i juli, slik at stønad til barnetilsyn ikke utbetales i denne måneden. Det tar tid før antallet kommer opp på ”normalt” nivå igjen.

Andel enslige mødre/fedre 35 år og over har i de seneste årene vist økning, men ser nå ut til å stoppet opp. Økningen fra utgangen av 3. kvartal 2006 til 2007 var relativt liten og andelen ved utgangen av 3. kvartal 2008 var lavere enn 2007. Andelen i aldersgruppene 35 år og over var 35 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2008, mot 29 prosent ved utgangen av 3. kvartal 1999.

Andelen menn har tidligere vist en svakt økende tendens, men de siste årene har menns andel vært lavt nedadgående.  Pr. 30. september 1999 var 3,6 prosent av mottakerne menn, mens pr. 30. september 2008 var 3,9 prosent menn.