Statistikken omfatter barn, bidragspliktige og bidragsmottakere som benytter det offentlige hjelpeapparatet til bidragsformidlingen.

Tabeller

Utvikling i antall bidragsmottakere og bidragspliktige

Ved utgangen av desember 2008 var antall bidragsmottakere og antall bidragspliktige henholdsvis 98 738 og 91 374. Det antas at synkende antall i de senere åra har sammenheng med at flere velger privat avtale uten offentlig innkreving.

Andelen kvinnelige bidragspliktige og andelen mannlige bidragsmottakere ligger begge på knapt 8 prosent. De siste par åra har det blitt færre kvinnelige bidragspliktige og færre mannlige bidragsmottakere, sett i forhold til hhv totalt antall bidragspliktige og totalt antall bidragsmottakere.

Utvikling i antall barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd

Per desember 2008 var det 136 241 barn det ble utbetalt barnebidrag og/eller bidragsforskudd for, en reduksjon på drøyt 5 prosent fra samme tidspunkt i fjor.

Andelen barn i aldersgruppa 11-17 år er fortsatt økende, sett i forhold til de andre aldersgruppene, og utgjør per desember 2008 drøyt 57 prosent. Oslo har imidlertid en langt lavere andel barn (drøyt 48 prosent) i aldersgruppa 11-17 år enn øvrige fylker, og en høyere andel barn under 6 år.

Av barna som mottar barnebidrag/bidragsforskudd er det en liten overvekt av gutter. Andelen jenter er 48,6 prosent.

Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylkestabell. Antall og andel i forhold til landstall

Oslo og Hordaland er fortsatt de fylkene som har størst andel av barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd, sett i forhold til antall barn med barnebidrag og/eller forskudd i hele landet. Knapt 10 prosent av barna bor i Oslo, og utviklingen for Oslo viser en økende andel de senere åra. Knapt 9 prosent av barna bor i Hordaland, og her har andelen barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd blitt gradvis redusert, sett i forhold til antall barn med barnebidrag og/eller forskudd i landet totalt. Barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd i Sogn og Fjordane utgjør knapt 2 prosent av antallet for landet totalt.

Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylkestabell. Andel i forhold til befolkningen 0-17 år i samme fylke

Antall barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd innen det enkelte fylke er avtagende sett i forhold til befolkningen 0-17 år i samme fylke. Utviklingen fra 1999 til 2008 viser at Finnmark har hatt størst reduksjon med knapt 7 prosentpoeng. Sogn og Fjordane har hatt minst reduksjon med drøyt 2 prosentpoeng. Akershus og Sogn og Fjordane er de fylkene som har lavest andel av barn med barnebidrag og/eller forskudd sett i forhold til befolkningen i eget fylke, dvs. knapt 9 prosent. Finnmark har størst andel av barn med barnebidrag og/eller forskudd i forhold til befolkningen i fylket med drøyt 16 prosent.NAV har ikke oversikt over antall private avtaler i de enkelte fylker, hvor innkreving og formidling av bidrag administreres direkte mellom bidragspliktig og bidragsmottaker, og ikke gjennom NAV. Prosentandelen barn med barnebidrag i det enkelte fylke i tabellen gir derfor ikke et fullstendig bilde av utviklingen på bidragsområdet i det enkelte fylke.