Statistikknotat

Mottakere av uførepensjon

Kommunetabell

Nye mottakere av uførepensjon

Avgang fra uførepensjon

Foreløpige fylkestall

Da det er funnet feil i geografifordelingen, har vi satt sammen geografiopplysninger utenfor vår ordinære produksjonsrutine. For å presentere tall på fylke/kommune, har vi koplet antall uføre mot opplysninger i Folkeregisteret. Feilen påvirker i liten grad tilgangstallene og heller ikke andre publiserte tall.

Utviklingen blant mottakere av uførepensjon

Antall

Ved utgangen av juni 2014 mottok om lag 308 700 personer uførepensjon, mot 307 400 personer ved utgangen av mars 2014, en økning på 0,3 prosent. Det har vært en økning i antall uførepensjonister fra fjerde kvartal i 2013, og økningen forventes å fortsette resten av 2014. Dette skyldes høy tilstrømning til uførepensjon fra mottakere av arbeidsavklaringspenger som har gått ut hele maksimumsperioden på fire år. Siste prognose anslår at antall uførepensjonister vil utgjøre 314 500 personer ved utgangen av desember 2014.

Andelen uførepensjonister sett i forhold til befolkningen har gått opp fra 9,3 prosent i mars 2014 til 9,4 prosent i juni 2014.

Nye

I løpet av første halvår 2014 fikk ca. 16 400 nye personer uførepensjon, det var hhv.7 800 personer i første kvartal og 8 700 personer i andre kvartal.  Sammenlignet med tall for første halvår 2013 er det en økning på 39 prosent fra 2013 til 2014 (dvs. 4 600 flere nye uførepensjonister). Veksten i 2014 henger sammen med en økt avklaring av personer som tidligere har mottatt arbeidsavklaringspenger (AAP).

Avgang

Det var 13 700 personer som hadde avgang fra uføreordningen i løpet av første halvår 2014. I første kvartal var det 6 300 personer, og 7 300 personer i andre kvartal. I alt var det er 900 færre (6,1 % lavere) i første halvår 2014 enn for samme periode i 2013. Den høye avgangen i 2013 skyldes i hovedsak at de høye etterkrigskullene fylte 67 år og mange uførepensjonister gikk dermed ut av uføreordningen og over på alderspensjon. Det har ikke vært høyere avgang fra uførepensjon enn det vi hadde i 2013. Blant alle uførepensjonister med avgang utgjorde andelen 67-åringer 81,8 prosent i første halvår av 2014.

Kombinasjon av arbeid og uførepensjon

Ved utgangen av 2013 var det 53 300 uførepensjonister som var registrert med et arbeidstakerforhold. Dette er 17 prosent av uførepensjonistene. Tall for utgangen av 2012 viser en andel på 18 prosent, og 55 100 uførepensjonister med et arbeidstakerforhold.

73 prosent av de som mottar en gradert uførepensjon og 5 prosent av de med full uførepensjon var registrert med et arbeidstakerforhold i desember 2013.

Saksstatistikk

Det ble fattet vedtak i 20 100 nye uføresaker i perioden januar-juni 2014. 16 400 saker ble innvilget eller delvis innvilget, mens 3 100 saker ble avslått. Dette gir en avslagsprosent på 15,7 prosent. I 1.halvår 2013 var ble det fattet vedtak i 14 900 saker.

Det var tilnærmet like mange saker som ble behandlet første kvartal som andre kvartal 2014, men det var flere innvilgede saker i andre kvartal og færre saker som ble avslått. Dette gir også lavere avslagsprosent.

Kombinasjon alders- og uførepensjon og alderspensjonister 62-66 år

Fra 1. januar 2011 trådte den nye ordningen for alderspensjon i kraft, og det ble mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Per juni 2014 var det ca. 76 700 personer i alderen 62-66 år som hadde alderspensjon, en økning på 2 900 personer siden utgangen av mars 2014. I juni 2013 var det registrert 64 800 pensjonister.

Det var omtrent 2 600 pensjonister som hadde en kombinasjon av alderspensjon og uførepensjon pr. 30. juni 2014. Antallet har økt svakt i hele perioden fra ordningen ble innført i 2011. Per juni 2013 var antallet på 2 300 personer.  

TU og AAP

Ordningen med tidsbegrenset uførestønad (TU) ble innført 1.januar 2004 og avviklet 1. mars 2010 og den påvirker nivået på antall og nye uførepensjonister over tid. Mottakere med TU ble overført til Arbeidsavklaringspenger (AAP).

 

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 4000 3144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjent til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager. Du kan også sende e-post til presse@nav.no