Arkiv - Personer med nedsatt arbeidsevne

Her finner du statistikk over personer med nedsatt arbeidsevne fordelt på ulike kjennetegn.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 2014

2013

2012

2011

2010

Endring i statistikken for personer med nedsatt arbeidsevne

Personer med nedsatt arbeidsevne omfatter nå alle som har gjennomført en arbeidsevnevurdering som konkluderer med et betydelig behov for innsats for at personen skal komme i jobb, uavhengig av hva slags ytelse de eventuelt har krav på fra NAV. Dette inkluderer i motsetning til tidligere et stort antall brukere som i hovedsak har behov for helsemessig rehabilitering før de har nytte av arbeidsrettede tiltak. Tall for personer med nedsatt arbeidsevne fra og med mars 2010 er derfor ikke sammenliknbare med tidligere tall. 

Månedsstatistikk, arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne.

Nedsatt arbeidsevne omfatter arbeidssøkere som på grunn av fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming har vansker med å få arbeid. Dette er personer som vurderes av NAV med sikte på yrkesmessig attføring eller som er i et attføringstiltak.