Fakta om NAV

Organisering av NAV-kontoret

NAV-kontoret er tuftet på likeverdig partnerskap mellom stat og kommune og skal yte både statlige og kommunale arbeids- og velferdstjenester.

Kva er NAV?

NAV forvaltar ein tredel av statsbudsjettet gjennom ordningar som dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

Organisering av NAV

NAV er ei landsdekkande offentleg verksemd som omfattar mellom anna Arbeids- og velferdsdirektoratet, ei arbeids- og tenestelinje med lokale NAV-kontor i kommunane, ei ytelseslinje og ei økonomilinje. Sjå meir informasjon og organisasjonskart under relatert informasjon.

Partnerskapet i NAV

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) består av både kommunale og statlige tjenester. Partnerskapet mellom kommune og stat er et av hovedgrepene i NAV-reformen, som skal gi brukerne én dør inn til de offentlige velferdstjenestene.

Tildelingsbrev

Her finner du tildelingsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Årsrapporter

Her finner du NAVs årsrapporter.

NAV og kunnskap

NAV er en av Norges største leverandører av statistikk og analyser. På denne siden finner du oversikt over alt kunnskapsstoffet NAV produserer eller finansierer, samt kunnskap om NAV.

Anskaffelser og samfunnsansvar

NAV har utarbeidet en anskaffelsesstrategi som gjelder for perioden 2018-2020. I strategien er det et hovedmål å sikre at samfunnsansvar blir ivaretatt når NAV gjør innkjøp og forvalter våre avtaler.