Årsrapport

I årsrapporten for 2018 kan du lese om NAVs innsats og resultater. Året var blant annet preget av en fortsatt nedgang i arbeidsledigheten og regjeringens inkluderingsdugnad. Vi lanserte også flere nye, digitale tjenester som frigjør tid både for brukerne våre og oss. Du kan også lese om hvilke prioriteringer vi gjør og hvordan samfunnsutviklingen vil påvirke NAV framover. Nedenfor finner du hvert kapittel i årsrapporten med et kort sammendrag. Du finner både denne og tidligere årsrapporter i pdf-versjon under «Snarveier».

NAV i tall og fakta

Ønsker du en enkel oversikt over NAV og arbeidslivet i 2018? Se vår illustrerte presentasjon.

Høyt digitaliseringstempo

I 2018 lanserte vi flere nye digitale tjenester for både brukere og saksbehandlere. Nå kan blant annet flere NAV-ytelser behandles automatisk, inntektsskjemaene er blitt digitale, og hele søknadsprosessen for foreldrepenger og engangsstønad er digital.

Tettere på brukerne

I 2017 har vi brukt mer ressurser enn tidligere på oppfølging av brukere som trenger bistand for å komme i jobb, og kontakten med arbeidsgivere er styrket, skriver arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i sin oppsummering.

Bedre regnskapskvalitet

NAV har iverksatt flere tiltak for å øke regnskapskvaliteten, og regnskapet er utarbeidet i tråd med reglementet for økonomistyring i staten.

Mer for mindre

I årene framover vil utgiftene til trygdeordninger øke vesentlig, og arbeidstakere må trolig skifte jobb og oppdatere kompetansen sin oftere enn før.

God styring og kontroll

Arbeids- og velferdsetaten har god styring og kontroll på sin virksomhet og har i 2017 jobbet systematisk med operativ risikostyring som en del av virksomhetsstyringen.

Bruker ressurser på de som trenger det mest

NAVs kanalstrategi sier at vi skal bruke ressursene på de brukerne som har størst behov for oppfølging. I april startet NAV-kontorene med å henvise flest mulig brukere til telefon eller nav.no. Dermed får NAV-kontorene frigjort tid til å følge opp de som trenger hjelp for å komme i arbeid eller utdanning.

506 milliarder kroner utbetalt

I 2017 utbetalte NAV 13 milliarder kroner mer enn året før. Utgiftsveksten gjelder i all hovedsak alderspensjon og uføretrygd.

514 milliarder kroner utbetalt

I 2018 utbetalte NAV 8,1 milliarder kroner mer enn året før. Utgiftsveksten gjelder i all hovedsak alderspensjon og uføretrygd.

Frigjør tid til tettere oppfølging

Økt digitalisering har gitt brukerne våre bedre tilgjengelighet til NAVs tjenestetilbud, og det har endret måten brukerne kommuniserer med NAV på. Flere henvendelser går via digitale kanaler, og det er færre som ringer eller oppsøker NAV-kontor. Det frigjør tid til tettere arbeidsrettet oppfølging av de som trenger det mest.

God styring og kontroll

Arbeids- og velferdsetaten har god styring og kontroll på sin virksomhet og jobber kontinuerlig med å videreutvikle risikostyringsmetoden.

Velferdsstaten utfordres

Fram mot 2030 er det ventet en befolkningsvekst på 8 prosent fordi antall eldre øker kraftig. Mottakere av hjelpemidler og alderspensjon blir brukergruppene i NAV med størst vekst.

Tilfredsstillende regnskapskvalitet

Etaten har de siste årene iverksatt flere tiltak innenfor fag- og økonomisystemene som har bidratt til at regnskapskvaliteten i 2018 er vurdert som tilfredsstillende.