Satsinger og aktiviteter

Her finner du informasjon om satsingsområder, aktiviteter og prosjekter i Oslo.

Inkluderingsdugnaden og NAV i Oslo

Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å inkludere flere i jobb. Arbeidsgivere blir særlig oppfordret til å bidra inn i denne dugnaden sammen med NAV.

"Vi inkluderer!"

Som et ledd i regjeringens inkluderingsdugnad har partene i arbeidslivet og NAV etablert et nytt samarbeidsprosjekt som heter "Vi inkluderer!". NAV Oslo er en av tre piloter, og er godt i gang med å planlegge prosjektet i Oslo.

Tett oppfølging av jobbspesialist for å nå målet om jobb

Jobbspesialister er ansatt i NAV i Oslo eller hos våre samarbeidspartnere i helse, og de gir tett individuell oppfølging til personer som har et mer omfattende og sammensatt støttebehov for å kunne få og beholde en jobb.

Oppfølging av unge i NAV i Oslo

Unge under 30 år er en prioritert målgruppe i NAV. Dette innebærer at unge som har behov for bistand fra NAV for å komme i jobb eller fullføre videregående opplæring skal få en grundig og rask avklaring av sin situasjon, og bli fulgt opp videre av en ungdomsveileder.

Samarbeid med Oslo kommune

På denne siden finner du informasjon om ulike avtaler og samarbeid mellom NAV Oslo og Oslo kommune.

Arbeidsinkludering og psykisk helse

NAV gir veiledning og oppfølging og har en rekke tilbud og tiltak for å hjelpe personer med psykiske helseproblemer og som sliter med å få eller beholde arbeid. I alle fylker er det ansatt kontaktpersoner for arbeid og psykisk helse.