Dugnaden involverer blant annet NAV, partene i arbeidslivet, arbeidsgivere, utdannings- og helseinstanser, og ikke minst de som selv står på utsiden av arbeidslivet.

Regjeringen tok initiativ til inkluderingsdugnaden, lansert 20. juni 2018.

Tre hovedområder

Inkluderingsdugnaden har tre innsatsområder: Redusert risiko ved å ansette, arbeid og psykisk helse og bedre muligheter til opplæring.

For NAV handler inkluderingsdugnaden om den spissede innsatsen vår rettet mot disse samarbeidspartnerne:

  • Samarbeid med arbeidsgiver
  • Samarbeid arbeid og helse
  • Samarbeid arbeid og utdanning

Arbeidsinkludering er blant NAV Oslos kjerneaktiviteter og noe vi jobber med hver dag.

Alle NAV-kontorene i Oslo har markedskontakter som kan kontaktes for virksomheter som ønsker å bidra til inkludering av de som står et stykke unna arbeidslivet.  

Målgruppene for inkluderingsdugnaden er særlig unge under 30 år som har behov for hjelp til å komme i jobb. Det vil si unge som har nedsatt arbeidsevne, ikke har fullført videregående opplæring, flyktninger/innvandrere fra Asia og Afrika og unge med nedsatt funksjonsevne.

Inkluderende samarbeidsavtaler

I NAV i Oslo lages det inkluderende samarbeidsavtaler som er Oslo-overgripende med noen større virksomheter. Det kan blant annet bli laget avtaler der det er inngått nasjonale avtaler sentralt av Arbeids- og velferdsdirektoratet, samt at det lages egne avtaler for Oslo med større virksomheter.

Samarbeidsavtalene skal bidra til at de prioriterte gruppene lettere kommer inn i arbeidslivet. Det innebærer at de som er et stykke unna arbeidsmarkedet får sjansen til varig jobb via kvalifisering og ansettelse gjennom bruk av NAVs virkemidler etter behov. I NAV i Oslo jobber et team med å lage og følge opp de inkluderende samarbeidsavtalene. Dette skjer i tett kontakt med NAV-kontorene i Oslo og de aktuelle virksomhetene.

"Vi inkluderer!" er et prosjekt som inngår i inkluderingsdugnaden, der Oslo er pilot.