Tett oppfølging av jobbspesialist for å nå målet om jobb

Det som kjennetegner jobbspesialistene er at de jobber etter Supported Employment-metodikken, der det viktigste målet og virkemiddelet er ordinært arbeid ut fra arbeidssøkerens egne ønsker og preferanser.
Tett oppfølging med jobbspesialist er en satsing i NAV i Oslo, og skjer i to tjenestetilbud: utvidet oppfølging (UO) og individuell jobbstøtte (IPS). 
Det er til enhver tid mellom 700-900 personer som får oppfølging av jobbspesialist i utvidet oppfølging i NAV Oslo, og er et tilbud ved alle NAV-kontor i Oslo. 
Utvidet oppfølging (UO) er et tilbud til personer som ikke uten videre greier å få stillinger på det åpne arbeidsmarkedet selv. Det er personer som har behov for hjelp til å finne en egnet jobb og som trenger tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen. Også personer som mottar uføretrygd omfattes av tilbudet.
I Oslo kommer omtrent fire av ti som mottar tilbudet ut i varig jobb med IPS.
Individuell jobbstøtte (IPS) er en kunnskapsbasert oppfølgingsmetode hvor jobbspesialistene bistår mennesker med psykiske helseproblemer og eventuelt rusproblematikk til å komme i og beholde ordinært, lønnet arbeid.
En ny satsing i 2021 er IPS Ung, og målgruppa er unge under 30 år. Målet er at flere unge i målgruppen gjennomfører utdanning/lærlingeløp og/eller kommer over i ordinært lønnet arbeid. Det jobbes med å etablere tjenesten i samarbeid med Barne- og Ungdomspsykiatrien og Voksenpsykiatrien. 
IPS-modellen innebærer samarbeid mellom NAV og spesialisthelsetjenesten og helsetjenesten. Jobbspesialistene er en integrert del av behandlingsteamet og jobber sammen med behandlere med å få de som ønsker ordinært lønnet arbeid ut i jobb. Målgruppen for tilbudet er derfor personer som mottar samtidig behandling hos våre samarbeidspartnere i helse der IPS-samarbeidet er etablert. 
I Oslo har vi i overkant av 30 IPS-jobbspesialister knyttet til rundt ti forskjellige IPS-program (2019-tall). Jobbspesialistene er ansatt i NAV, i bydelene eller i helsetjenesten.