Retningslinjer for samarbeidet mellom NAV-veiledere og eksterne IPS-jobbspesialister

NAV Oslo har i samarbeid med eksterne IPS-tjenester utarbeidet retningslinjer for samhandling mellom eksterne IPS-tjenester og NAV.

Eksterne IPS-tjenester vil ha deltakere som følges opp av NAV og Helsetjenestene samtidig. Det er viktig at NAV kontaktes så raskt som mulig før oppstart i IPS-tjenesten for å avklare om deltaker har avtaler med NAV, eller om deltaker er søkt inn i eller venter på oppstart av tiltak. Deltakelse i IPS-tjenesten innebærer også tett samarbeid med NAV om andre forhold som for eksempel ytelser, økonomi, virkemidler eller andre tjenester.

Vi ønsker også å styrke samhandlingen mellom NAV og eksterne IPS-tjenester ved å ha kontaktpersoner ved hvert NAV-kontor. Kontaktpersonene vil være fagressurser med ansvar for arbeid og psykisk helse

Eksterne IPS-tjenester kan ta kontakt hvis det er spørsmål om retningslinjene eller praktisering av disse.

Retningslinjer for samarbeidet mellom NAV-veiledere og eksterne IPS-jobbspesialister:

NAV har ansvar for å følge opp arbeidssøkere som er i behandling. NAV skal avklare muligheten for ordinært lønnet arbeid og vurdere behov for tiltak. Brukere som får tilbud om IPS-tjenesten utenfor NAV, er best tjent med godt tverrfaglige samarbeid mellom de som bistår brukerne. Dette innebærer:  
  

  • Inntak i IPS-tjenesten tar alltid utgangspunkt i behandlingsteamet. Det er viktig at eksterne jobbspesialister, i samråd med bruker, kontakter NAV så raskt som mulig når en pasient som mottar tjenester fra NAV ønsker inntak i IPS-tjenesten. Det er behov for å avklare om personen allerede deltar i tiltak, er søkt inn på, eller skal delta på andre tiltak via NAV.  
  • Dersom bruker er i en tiltaksprosess gjennom NAV, skal bruker, NAV og den eksterne jobbspesialist avklare hva som er mest hensiktsmessig. Brukers ønske om ordinært lønnet arbeid skal alltid veies tungt.
  • Mottar brukeren arbeidsrettet oppfølging fra NAV, deler ekstern jobbspesialist og NAV-veileder kontaktinformasjon med hverandre. 
  • Henvendelser via NAV Kontaktsenter til NAV-veileder som handler om deltakelse i ekstern IPS-tjeneste, skal besvares så raskt som mulig, og i henhold til NAV sine retningslinjer om senest innen 48 timer. Dette gjelder også kontakt med NAV-veileder via andre kommunikasjonskanaler. 
  • Personlige møter mellom ekstern jobbspesialist, bruker og NAV må prioriteres høyt. Det er viktig å avklare om deltakelse i IPS-tjenesten ikke er i konflikt med etablerte avtaler mellom bruker og NAV. Målsettingen er å etablere et godt samarbeid for den videre prosessen. Oppfølgingen dokumenteres av NAV-veilederen. 
  • Dersom personen ikke er registrert som jobbsøker hos NAV, kan vedkommende velge å registrere seg på nav.no for å få tilgang til NAVs tjenester, som for eksempel arbeidsrettede virkemidler eller økonomiske ytelser.