Sykmeldt - hva nå?

Language

Hvis du blir sykmeldt, trenger du å kjenne til hvilke regler som gjelder for oppfølging og for å få utbetalt sykepenger.

Sykmelding

En sykmelding er aktuell når det er medisinske grunner som hindrer at du kan være på jobb.

Har du fått en sykmelding? Logg deg inn på Ditt NAV og gå til Ditt sykefravær. Her finner du en tidslinje med nyttig informasjon om hva som skjer underveis i sykefraværet. Kanskje ligger også den digitale versjonen av sykmeldingen her - det avhenger av datasystemet til den som har sykmeldt deg. I tilfelle kan du sende sykmeldingen digitalt til arbeidsgiveren din.

Den som sykmelder deg skal vurdere gradert (delvis) sykmelding og diskutere muligheter og løsninger med deg. Det finnes ulike typer sykmeldinger, og ofte er det mulig å være delvis i arbeid.

For å ha rett til sykepenger i mer enn 8 uker, har du som hovedregel plikt til å være i arbeidsrelatert aktivitet.

Sykepenger

Hvis du er i jobb, vil du normalt ha rett til sykepenger. Vilkårene varierer ut fra om du er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser. Er du sjømann, jordbruker, reindriftsutøver, fisker, vernepliktig, eller har vært midlertidig ute av arbeid, er uføretrygdet eller er mellom 67 og 70 år, gjelder egne regler. Når du klikker på den lenken som gjelder deg, vil du også finne informasjon om hva du må gjøre for å få sykepenger.

Hvis du blir syk før eller mens du er på ferie, kan du ha krav på å få utsatt feriedagene. Les mer om sykdom i ferien på arbeidtilsynet.no. Vær oppmerksom på at det er egne regler hvis du er sykmeldt og har tenkt deg utenlands.

Hvis du har en langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan du eller arbeidsgiver søke om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden.

Hvis du er gravid og arbeidet eller forhold på arbeidsplassen medfører risiko for skade på fosteret, kan du ha rett til svangerskapspenger.

Oppfølging av sykmeldte

Mens du er sykmeldt, skal du følges opp. Hvis du har en arbeidsgiver, er det arbeidsgiveren som har hovedansvar for oppfølgingen. Sammen skal dere lage en oppfølgingsplan, og du har  plikt til å delta på dialogmøter.

For sykmeldte uten arbeidsgiver har NAV hovedansvaret for oppfølging. 

Som hovedregel er alle sykmeldte forpliktet til å ta imot tilbud om utredning, behandling, tilrettelegging og tiltak.  

NAV trenger sykmeldingen og inntektsopplysninger

Hvis du mottar sykepenger direkte fra NAV og ikke via arbeidsgiver, skal du sende sykmeldingens del D til NAV Arbeid og ytelser. Det samme gjelder hvis du er selvstendig næringsdrivende. Da trenger NAV inntektsopplysninger fra deg.