Stønad ved gravferd og båretransport

Det kan gis gravferdsstønad og båretransport når den avdøde var medlem av folketrygden . EØS-borgere kan også ha rett til stønadene. Hvis dødsfallet skjer i utlandet er det særlige regler.

Satsene er endret fra 1. januar 2021.

Gravferdsstønad

Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Du kan få opptil 25 377 kroner  til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 25 377 kroner til dekning av utgifter til gravferden. Det gjelder også dødfødte. 

Når den avdøde var over 18 år blir gravferdsstønaden avkortet mot 

 • netto formue 
 • forsikringsbeløp som utbetales etter dødsfallet 
 • tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet
 • utbetalinger fra begravelseskasser, organisasjoner, foreninger eller lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet 

Når den avdøde var gift eller samboer (som kan likestilles med ektefeller) blir gravferdsstønaden avkortet mot

 • summen av avdødes og gjenlevendes samlede finansformue (bankinnskudd og omsettelige verdipapirer) over 50 754 kroner
 • forsikringsbeløp som utbetales etter dødsfallet 
 • tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet
 • utbetalinger fra begravelseskasser, organisasjoner, foreninger eller lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet

Eksempel for enslig avdød:

Nettoformue 1 000

Forsikring 0

Tjenestepensjon for måneden etter dødsfallet 2 500 kroner

Begravelseskasse 1 700 kroner

Sum formue mv. 5 200 kroner

Gravferdsstønad 25 377 kroner

- formue mv. 5 200 kroner

= maksimal mulig stønad 20 177 kroner

Båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport  dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt. Den avdøde anses som bosatt der han eller hun hadde sin folkeregistrerte adresse, med mindre siste folkeregistrering skyldes pleieforhold. 
Det kan gjøres unntak fra 20 km-grensen hvis 

 • det er lang avstand til nærmeste begravelsesbyrå eller 
 • det er nødvendig å benytte ferge og ventetiden er lang eller 
 • det er nødvendig å leie ferge
 • dødsfallet skjer under midlertidig opphold i et annet nordisk land 

Egenandelen er på 2 538 kroner. 

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Når må du søke?

Fristen for å søke er senest 6 måneder fra dato for dødsfallet. Det kan gjøres unntak fra fristen i spesielle tilfeller.

Hvem kan søke? 

Den som dekker utgiftene til gravferden, har rett til stønaden og kan søke. 

Det kan også den som har fått fullmakt til å handle på vegne av den som har rett til stønaden

Når man har rett til å søke, kan man også gi fullmakt til andre til å heve gravferdsstønaden. Fullmakt til å heve stønaden kan gis i felt 6 på side 2 i søknadsskjemaet. 

Hvordan søker du?

Du skal vedlegge dokumentasjon for de faktiske utgiftene til gravferden eventuell båretransport, samt dokumentasjon på nettoformue eller finansformue. For oversikt over nødvendig dokumentasjon og for å søke, gå inn i søknadsveilederen