Når farskap eller medmorskap fastsatt i utlandet er anerkjent i Norge, skal det legges til grunn i alle sammenhenger hvor farskap eller medmorskap er av betydning. 

Når er det aktuelt å søke om anerkjennelse av farskap eller medmorskap?

Hvis farskap eller medmorskap er fastsatt utenfor Norden, ved erklæring, dom eller forvaltningsvedtak, kan foreldrene søke om at den utenlandske avgjørelsen skal anerkjennes i Norge.    Utenlandske avgjørelser om endring av eller om frifinnelse for farskap, kan anerkjennes på samme måte. NAV har laget et søknadsskjema som ligger under “Relatert informasjon”. Søknaden skal sendes til NAV sammen med: 

  • Barnets fødselsattest; en internasjonal eller utvidet versjon dersom dette finnes 
  • Dokumentasjon på hvordan farskapet/medmorskapet ble fastsatt; for eksempel erklæring, dom eller forvaltningsvedtak
  • Dokumentasjon på foreldrenes og barnets identitet; for eksempel pass eller gyldig identitetskort

Attester må være i original og påført apostillestempel, eller være legalisert av myndighetene i landet hvor dokumentene er utstedt.    Dersom søker ikke vil sende inn originaldokumenter, godtar NAV dokumenter som er stemplet med rett kopi av norsk utenriksstasjon.   NAV oversender vedtaket til Skatteetaten for registrering dersom farskapet eller medmorskapet blir anerkjent.

Det er ikke nødvendig å søke om anerkjennelse når:

  • Farskap eller medmorskap følger direkte av utenlandsk lov. Dette gjelder hovedsakelig farskap som følger av «pater est»-regelen, det vil si at den mannen som er gift med den fødende kvinnen ved barnets fødsel regnes som barnets far. Foreldrene må kontakte Skatteetaten dersom ekteskapet er inngått i utlandet, og dette ikke er registrert i Norge. 
  • Farskap eller medmorskap er fastsatt ved rettskraftig dom eller erklæring i ett av de nordiske landene (Danmark, Finland, Island og Sverige). Foreldrene må ta kontakt med Skatteetaten for å få registrert farskapet eller medmorskapet i Norge.