Reisetilskudd

Du kan få reisetilskudd i stedet for sykepenger hvis det gjør at du kan være i arbeid helt eller delvis. Du kan også få reisetilskudd sammen med graderte sykepenger.

Hvem kan få reisetilskudd?

 • Du som er yrkesaktiv - det vil si arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser. 
 • Du som trenger transport til og fra arbeidsstedet på grunn av helseplager.
 • Du som har rett til sykepenger. Reisetilskuddet kommer da i stedet for sykepengene. Du kan også kombinere graderte sykepenger med gradert reisetilskudd. 

De første 16 dagene av sykefraværet er det arbeidsgiveren din som dekker utgiftene. Snakk med arbeidsgiveren din om muligheten til å få hjelp til transporten i stedet for å få sykepenger i disse 16 dagene. 

NAV dekker reisetilskudd etter at arbeidsgiverperioden er over.  

Du får ikke reisetilskudd for transport som du trenger i løpet av arbeidsdagen, altså i forbindelse med at du utfører selve jobben. Reisetilskudd gis bare for transport fram og tilbake til jobben. 

Hvor mye kan du få?

Reisetilskuddet dekker nødvendige ekstra reiseutgifter til og fra jobben mens du er syk, altså transportutgifter utover det du har til vanlig. Må du bruke egen bil på grunn av sykdom, blir utgiftene beregnet etter statens reiseregulativ.

Når tilskuddet beregnes, blir de utgiftene som du vanligvis ville hatt til transport, trukket fra beløpet du får utbetalt. 

Reisetilskuddet er begrenset oppad til det beløpet du ville ha fått i sykepenger for samme tidsrom. Det vil si at det daglige reisetilskuddet ikke kan være høyere enn det du ellers ville fått i sykepenger den dagen, også kalt dagsats. Dagsatsen er årslønnen din delt på 260. Årslønnen blir redusert til 6G, grunnbeløpet i folketrygden, hvis du tjener mer enn 6G.

Delvis sykmeldt

Er du delvis sykmeldt, får du reisetilskudd for den delen av dagsatsen din som du ikke får sykepenger for. Eksempel:

 • Peter tjener 312 000 kroner per år delt på 260 dager = kr 1 200 i dagsats.
 • Hvis Peter jobber 50 % og er 50 % sykmeldt, utgjør sykepengene 600 kroner.
 • Peter kan få refundert taxiutgifter begrenset oppad til 600 kroner.

Midlertidig eller varig?

Så lenge transportbehovet ditt er midlertidig, er det ingen begrensning i antall dager du kan få reisetilskudd. Det gjelder så lenge du fortsatt har rett til sykepenger og reisetilskudd. 

Det er transportbehovet som må være midlertidig, ikke sykdommen eller skaden. Har du en varig sykdom, kan du få reisetilskudd hvis sykdommen gjør at du har et ekstra transportbehov i kortere perioder. 

Har du et varig behov for transport til og fra jobben? Da kan det i stedet være aktuelt med arbeids- og utdanningsreiser eller tilskudd til bil i arbeid og utdanning.

Hvordan går du fram?

Den som sykmelder deg fyller ut punktet om reisetilskudd i sykmeldingen. Her må det gå fram 

 • hvilken periode det blir søkt reisetilskudd for 
 • begrunnelse for at du ikke kan reise på vanlig måte til og fra jobben, og at du ellers ville vært sykmeldt. 

Noen arbeidsgivere betaler deg reiseutgiftene på forhånd. Da søker de om å få pengene tilbake fra NAV etterpå. 

Hvis arbeidsgiveren din ikke betaler deg på forhånd, eller hvis du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser, må du legge ut for reiseutgiftene selv.

Slik søker du om å få tilbake pengene

 • Du fyller ut søknad om reisetilskudd til arbeidsreiser
 • Legg ved kvitteringer for transporten.
 • Er du delvis sykmeldt, søker du i tillegg om sykepenger ved å fylle ut del D av papirsykmeldingen. Du kan dessverre ikke bruke digital søknad når det gjelder reisetilskudd.

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser? Da sender du også skjema for inntektsopplysninger.

Slik søker arbeidsgiveren om refusjon

 • Fyll ut søknadsskjemaet for refusjon for arbeidsgivere.
 • Kryss av hvilken dokumentasjon som legges ved.
 • Det kommer opp et førstesideark som du skriver ut og legger øverst når du sender skjemaet i posten.
 • Husk å sende digital inntektsmelding i tillegg.

Når blir pengene utbetalt?

Vi trenger søknaden din, kvitteringene og inntektsmeldingen fra arbeidsgiveren din før vi kan behandle saken din og utbetale penger. Se saksbehandlingstidene.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller hvis du planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du straks melde fra til NAV.