4.1. Definisjoner av sentrale begreper

Gjenlevende ektefeller

Grunnpensjon: Opptjenes på grunnlag av avdødes trygdetid (botid) i Norge.

Tilleggspensjon: Opptjenes på grunnlag av avdødes tidligere inntekt

Særtillegg: Hvis mottaker har rett til liten eller ingen tilleggspensjon, tilståes det et særtillegg. Størrelsen avhenger av ev tilleggspensjon.

Gradert pensjon: Hvis den gjenlevendes arbeidsinntekt er høyere enn halvparten av grunnbeløpet, skal 40% av det overskytende gå til fradrag i pensjonen.

Tidligere familiepleier

Til tidligere familiepleiere gis minstepensjon. Pensjonen reduseres på samme måte som til gjenlevende ektefeller.

Barnepensjonister

Til barn som har mistet en av foreldrene gis 40% av grunnbeløpet til første barn og 25 % av grunnbeløpet til de andre barna. Til barn som har mistet begge foreldrene gis pensjon som til gjenlevende ektefelle.

Grunnbeløpet (G): Reguleres som regel pr. mai hvert år.

Alder: Alder er definert som alder ved utgangen av måneden.

4.2. Målevariable

Antall pensjonister: Antall pensjonister som har mottatt en ytelse den aktuelle måneden.