Arkiv - Alderspensjon pr. 31. mars 2006-2015

Geografi-fordelingen i datavarehuset er nå rettet for perioden januar 2012 til desember 2014. Rettingen har også medført små endringer i hovedtallene på nye alderspensjonister i de samme årene.

Statistikknotat

Tabeller

Kommunetabell

Utviklingen på alderspensjons-området

Antall

Ved utgangen av 1. kvartal 2015 er det 844 800 personer som mottar alderspensjon, en økning på 35 100 eller fire prosent fra utgangen av 1. kvartal 2014. Menn står for 20 200 av økningen, dvs. 58 prosent. Til sammenlikning stod menn for 73 prosent av økningen fra 31. mars 2010 til 31. mars 2011. Kvinner har altså en høyere andel av økningen i 1. kvartal 2015 sammenliknet med 1. kvartal 2011.

Nye alderspensjonister

Antall nye alderspensjonister i 1. kvartal 2015 er 18 148, mens antall nye i 1. kvartal 2014 var 18 926, dvs. en nedgang på 800, eller 4,1 prosent. Nedgangen skyldes i hovedsak færre nye 67-årige alderspensjonister.

Aldersgruppa 62-66 år

84 100 av alderspensjonistene pr. 31. mars 2015 er i aldersgruppa 62-66 år. Dette er en økning på 10 300 fra 31. mars 2014. Menn utgjør 74 prosent av alle i aldersgruppa 62-66 år ved utgangen av 1. kvartal 2015 mot 76 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2014. 30 prosent av 62-66 åringene i befolkningen har tatt ut alderspensjon ved utgangen av 1. kvartal 2015, mot seks prosent ved utgangen av 1. kvartal 2011.

Gradert pensjon lite brukt

Av de 327 700 som tok ut alderspensjon etter nye regler ved utgangen av 1. kvartal 2015 er det 10 300 som har tatt ut gradert pensjon. Gradert pensjon har vært mer populært blant kvinner enn blant menn. 11 prosent av alderspensjonistene i alderen 62-66 år mottok gradert pensjon ved utgangen av 1. kvartal 2015. For kvinner var denne andelen 20 prosent, mens den var sju prosent for menn.

Tilleggspensjon

Tilleggspensjon gis til alderspensjonister som har tjent opp pensjonspoeng gjennom å ha vært i arbeid eller hatt andre typer pensjonsopptjening. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 91 prosent pr. 31. mars 2006 til 96 prosent pr. 31. mars 2015. Det er særlig blant kvinnene at andelen med tilleggspensjon øker, fordi stadig flere kvinnelige alderspensjonister har vært yrkesaktive.

Skjermingstillegg

Fra februar 2012 får uføre som har overgang til alderspensjon ved 67 år et skjermingstillegg som del av alderspensjonen.  Skjermingstillegget gir en delvis kompensasjon for levealdersjusteringen. Ved utgangen av 1. kvartal 2015 er det 84 200 alderspensjonister som mottar skjermingstillegg, dvs. en andel på ti prosent. Ved utgangen av 1. kvartal 2014 var andelen åtte prosent.

Minstepensjonister

Antall alderspensjonister med minstepensjon ved utgangen av 1. kvartal 2015 er 146 900, dvs. en nedgang på 6 700 fra utgangen av 1. kvartal 2014. Andelen med minstepensjon i forhold til alle alderspensjonister er 17 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2015 mot 30 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2006. Andelen kvinner blant minstepensjonistene var 87 prosent pr. 31. mars 2015, omtrent samme andel som pr. 31. mars 2006. Andelen kvinnelige minstepensjonister sett i forhold til alle kvinnelige pensjonister viser stor nedgang i tiårs-perioden.  45 prosent av de kvinnelige alderspensjonister var minstepensjonister ved utgangen av 1. kvartal 2006 mot 29 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2015.

Kombinert med uførepensjon

Det er ca. 2 600 personer som har alderspensjon i kombinasjon med gradert uførepensjon pr. 31. mars 2015.Pr 31. mars 2014 var tallet ca. 2 500.

Gjennomsnittlig pensjon

Menn har en gjennomsnittlig årlig alderspensjonen på 252 400 kroner og kvinner 191 200 kroner pr. 31. mars 2015. Kvinnenes pensjon utgjør dermed 76 prosent av mennenes. Pr. 31. mars 2006 utgjorde kvinnenes pensjon 73 prosent av mennenes pensjon.