Arkiv - Alderspensjon pr. 31. mars 2005-2014

Statistikknotat

Tabeller

Utviklingen på alderspensjons-området

Antall

Ved utgangen av 1. kvartal 2014 er det 809 665 personer som mottar alderspensjon, en økning på 40 600 eller fem prosent fra samme tidspunkt året før. Menn står for 23 800 av økningen, dvs. 59 prosent. Til sammenlikning stod menn for 73 prosent av økningen fra 31. mars 2010 til 31. mars 2011. Kvinner har altså en høyere andel av økningen i 2014 sammenliknet med 2011.

Nye alderspensjonister

Antall nye alderspensjonister i 1. kvartal 2014 er 18 925, mens antall nye i 1. kvartal 2013 var 19 449, dvs. en nedgang på 500, eller 2,7 prosent. Nedgangen skyldes først og fremst færre nye mannlige alderspensjonister i aldersgruppa 62-66 år sammenliknet med de to foregående årene.

Aldersgruppa 62-66 år

73 793 av alderspensjonistene pr. 31. mars 2014 er i aldersgruppa 62-66 år. Dette er en økning på 12 600 fra 31. mars 2013. Menn utgjør 76 prosent av alle i aldersgruppa 62-66 år ved utgangen av 1. kvartal 2014, mot 78 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2013. Det er 26 prosent av 62-66 åringene i befolkningen som har tatt ut alderspensjon ved utgangen av 1. kvartal 2014, mot 21 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2013.

Gradert pensjon lite brukt

Av de 259 877 som tok ut alderspensjon etter nye regler ved utgangen av 1. kvartal 2014 er det 9 200 som har tatt ut gradert pensjon. Gradert pensjon har vært mer populært blant kvinner enn blant menn. 11 prosent av alderspensjonistene i alderen 62-66 år mottok gradert pensjon ved utgangen av 1. kvartal 2014. For kvinner var denne andelen 21 prosent, mens den var åtte prosent for menn.

Tilleggspensjon

Tilleggspensjon gis til alderspensjonister som har tjent opp pensjonspoeng gjennom å ha vært i arbeid eller hatt andre typer pensjonsopptjening. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 90,6 prosent pr. 31. mars 2005 til 95,6 prosent pr. 31. mars 2014. Det er særlig blant kvinnene at andelen med tilleggspensjon øker, fordi stadig flere kvinnelige alderspensjonister har vært yrkesaktive.

Skjermingstillegg

Fra februar 2012 får uføre som har overgang til alderspensjon ved 67 år et skjermingstillegg som del av alderspensjonen. Skjermingstillegget gir en delvis kompensasjon for levealdersjusteringen. Ved utgangen av 1. kvartal 2014 er det 64 730 alderspensjonister som mottar skjermingstillegg, dvs. en andel på åtte prosent. På samme tidspunkt året før var andelen 5,6 prosent.

Minstepensjonister

Antall alderspensjonister med minstepensjon ved utgangen av 1. kvartal 2014 er 153 526, dvs. en nedgang på 8 200 fra utgangen av 1. kvartal 2013. Andelen er 19 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2014 mot 32 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2005. Andelen kvinner blant minstepensjonistene var 87 prosent både pr. 31. mars 2005 og 31. mars 2014. Andelen kvinnelige minstepensjonister sett i forhold til alle kvinnelige pensjonister viser stor nedgang i tiårs-perioden. Ved utgangen av 1. kvartal 2005 var 47 prosent av de kvinnelige alderspensjonistene minstepensjonister mot 32 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2014.

Kombinert med uførepensjon

Det er ca. 2 500 personer som har alderspensjon i kombinasjon med gradert uførepensjon pr. 31. mars 2014. Pr 31. mars 2013 var tallet ca. 2 200.

Gjennomsnittlig pensjon

Menn har en gjennomsnittlig årlig alderspensjonen på 245 200 kroner og kvinner 183 900 kroner pr. 31. mars 2014. Kvinnenes pensjon utgjør dermed 75 prosent av mennenes. Pr. 31. mars 2005 utgjorde kvinnenes pensjon 73 prosent av mennenes pensjon.

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 4000 3144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.Du kan også sende e-post til presse@nav.no