Arkiv - Alderspensjon pr. 30. september 2005-2014

Foreløpige fylkestall

Som følge av en feil i geografifordelingen i NAVs produksjonsrutine for statistikken over alderspensjonister, er det kun utarbeidet foreløpige tall fordelt på fylke, se tabell som viser fylke, kjønn og alder 62-66 år. Disse regionale tallene er satt sammen utenfor vår ordinære produksjonsrutine.

Statistikknotat

Tabeller

Utviklingen på alderspensjons-området

Antall

Ved utgangen av 3. kvartal 2014 er det 829 888 personer som mottar alderspensjon, en økning på 38 000 eller fem prosent fra samme tidspunkt året før. Menn står for 22 000 av økningen, dvs. 57 prosent. Til sammenlikning stod menn for 74 prosent av økningen fra 30. september 2010 til 30. september 2011. Kvinner har altså en høyere andel av økningen i 2014 sammenliknet med 2011.

Nye alderspensjonister

Antall nye alderspensjonister i 1.-3. kvartal 2014 er 57 572, mens antall nye i samme periode i 2013 var 60 419, dvs. en nedgang på nærmere 3 000, eller 4,7 prosent. Både for kvinner og menn skyldes nedgangen først og fremst færre nye 67-årige alderspensjonister sammenliknet med de to foregående årene.

 Aldersgruppa 62-66 år

78 992 av alderspensjonistene pr. 30. september 2014 er i aldersgruppa 62-66 år. Dette er en økning på 11 500 fra 30. september 2013. Menn utgjør 75 prosent av alle i aldersgruppa 62-66 år ved utgangen av 3. kvartal 2014, mot 77 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2013. 28 prosent av 62-66 åringene i befolkningen har tatt ut alderspensjon ved utgangen av 3. kvartal 2014, mot 23 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2013.

Gradert pensjon lite brukt

Av de 295 800 som tok ut alderspensjon etter nye regler ved utgangen av 3. kvartal 2014 er det 9 700 som har tatt ut gradert pensjon. Gradert pensjon har vært mer populært blant kvinner enn blant menn. 11 prosent av alderspensjonistene i alderen 62-66 år mottok gradert pensjon ved utgangen av 3. kvartal 2014. For kvinner var denne andelen 21 prosent, mens den var sju prosent for menn.

Tilleggspensjon

Tilleggspensjon gis til alderspensjonister som har tjent opp pensjonspoeng gjennom å ha vært i arbeid eller hatt andre typer pensjonsopptjening. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 90,9 prosent pr. 30. september  2005 til 95,9 prosent pr. 30. september 2014. Det er særlig blant kvinnene at andelen med tilleggspensjon øker, fordi stadig flere kvinnelige alderspensjonister har vært yrkesaktive.

Skjermingstillegg

Fra februar 2012 får uføre som har overgang til alderspensjon ved 67 år et skjermingstillegg som del av alderspensjonen.  Skjermingstillegget gir en delvis kompensasjon for levealdersjusteringen. Ved utgangen av 3. kvartal 2014 er det 75 440 alderspensjonister som mottar skjermingstillegg, dvs. en andel på 9,1 prosent. På samme tidspunkt året før var andelen 6,9 prosent.

Minstepensjonister

Antall alderspensjonister med minstepensjon pr. 30 september 2014 er 152 119, dvs. en nedgang på 7 700 fra pr. 30. september 2013. Andelen er 18,3 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2014 mot 30,8 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2005. Andelen kvinner blant minstepensjonistene var 87 prosent både pr. 30. september 2005 og 30. september 2014. Andelen kvinnelige minstepensjonister sett i forhold til alle kvinnelige pensjonister viser stor nedgang i tiårs-perioden. Ved utgangen av 3. kvartal 2005 var 46,2 prosent av de kvinnelige alderspensjonistene minstepensjonister mot 30,6 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2014.

Kombinert med uførepensjon

Det er ca. 2 600 personer som har alderspensjon i kombinasjon med gradert uførepensjon pr. 30. september 2014. Pr 30. september 2013 var tallet ca. 2 400.

Gjennomsnittlig pensjon

Menn har en gjennomsnittlig årlig alderspensjonen på 252 400 kroner og kvinner 190 300 kroner pr. 30. september 2014. Kvinnenes pensjon utgjør dermed 75 prosent av mennenes. Pr. 30. september 2005 utgjorde kvinnenes pensjon 73 prosent av mennenes pensjon.

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 4000 3144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.Du kan også sende e-post til presse@nav.no