Kontaktinformasjon

Vennligst presiser i emnefeltet hvilken statistikk du er ute etter.

Publiseringsrutiner

 • Se publiseringskalenderen for datoer. Alle publiseringer skjer kl. 10.00
 • Statistikk om Arbeidsmarkedet publiseres hver måned
 • Statistikk om folketrygdens områder publiseres hvert kvartal
 • Arbeidsmarkedsanalysen, Arbeidsmarkedet nå, publiseres månedlig sammen med Hovedtall om arbeidsmarkedet
 • Arbeid og velferd gis ut tre ganger i året
 • Rapporter i NAV-rapportserie publiseres løpende

Bestillingsrutiner statistikkuttrekk

Bestillinger av anonymisert statistikk fra NAV og spørsmål vedrørende statistikkuttrekk sendes til nav.statistikk@nav.no

Anonymisert statistikk er grupperte data, ikke individdata, hvor gruppene inneholder flere enn 3 observasjoner.

NAV fakturerer større statistikkbestillinger. Vi gir tilbakemelding om eventuell fakturering før oppdaget påbegynnes.

Skal du bestille data fra FD-Trygd, se www.ssb.no for mer informasjon

Utlevering av data som er underlagt taushetsplikt til bruk for forsking

For å bestille individdata eller andre data som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, så må forskeren søke NAV om dispensasjon fra taushetsplikten etter forvaltningslovens § 13 d – opplysninger til bruk for forsking.

Les mer om søknad og last ned søknadsskjema

Bestilling av analysepublikasjoner/ rapporter

Navigering statistikk og analyse

På seksjonssidene til statistikk og analyse publiseres statistikk og analyser fra NAVs forvaltningsområder. 

Vi har inndelt statistikken etter følgende hovedområder:

 • Arbeidssøkere og stillinger
 • Sykefravær
 • Nedsatt arbeidsevne og uføretrygd
 • Familie
 • Pensjon
 • Flere områder
 • Analyser etter ulike tema