Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn

Tabeller

Mottakere

14 950 personer mottok ytelse fra folketrygden som enslig mor eller far i desember 2018. Det er en nedgang på 1 942 personer, 11,5 prosent, fra desember 2017. Antall mottakere er mer enn halvert i løpet av ti år.

Årsaken til nedgangen er sammensatt. Det har blant annet vært flere innstramminger i regelverket de senere årene. I følge Statistisk sentralbyrå har det fra 2015 vært en nedgang i antall fødsler, samtidig som gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende har vært økende. I tillegg har det de senere årene også blitt bedre barnehagetilbud.

Av alle mottakerne er det 727 menn, det vil si en andel på 4,9 prosent. Det er en svak økning fra 2009 hvor andelen var 4,5 prosent. Det er flest menn i aldersgruppen 35-39 år.

Av stønadsmottakerne i Oslo er det 2,9 prosent som er enslige fedre, mot 6,9 prosent i Telemark.

Mottakere av overgangsstønad

Overgangsstønad skal sikre inntekt til livsopphold for den som er alene om omsorgen for barn, og gis i en begrenset periode. For å kunne motta overgangsstønad etter at barnet har fylt ett år, må mottaker være i yrkesrettet aktivitet.

11 129 personer fikk utbetalt overgangsstønad i desember 2018. Av disse var det 70 prosent som mottok kun overgangsstønad. 30 prosent av mottakerne fikk overgangsstønad i kombinasjon med stønad til barnetilsyn eller tilleggsstønaden «Stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer». Fra desember 2017 til desember 2018 er det en nedgang i antall mottakere av overgangsstønad på nærmere 11 prosent. I løpet av de siste ti år er det en nedgang på 52 prosent.

Mottakere av stønad til barnetilsyn og mottakere av tilleggsstønad

Stønad til barnetilsyn gis til enslig mor eller far som må overlate pass av barn til andre på grunn av arbeid. Stønaden kan da gis uavhengig av retten til overgangsstønad.

Det kan også gis stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer til enslig mor eller far som er i utdanning eller som er arbeidssøker. Fra 1. januar 2016 er det et vilkår for å få innvilget tilleggsstønaden «Stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer» at personen fyller vilkårene for å få overgangsstønad. Det gjelder både ved utdanning og dersom personen er arbeidssøker.

I alt var det 7 219 personer som mottok stønad til barnetilsyn eller tilleggsstønaden «Stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer» i desember 2018. Av disse var det 47 prosent som mottok stønad til barnetilsyn eller tilleggsstønad i kombinasjon med overgangsstønad, og 53 prosent som mottok kun stønad til barnetilsyn eller tilleggsstønad.

Nedgangen fra desember 2017 til desember 2018 er på 14 prosent. I løpet av ti år er nedgangen på 64 prosent.

Det er flere årsaker til den sterke nedgangen. I tillegg til regelverksendringer, nedgang i antall fødte barn, og høyere alder for førstegangsfødende, har det de siste årene også vært flere endringer i barnehagetilbudet. Det gjelder blant annet innføring av makspris og gratis kjernetid. Foreldre skal ikke betale mer enn makspris for en barnehageplass. Maksprisen for 2018 var 2 910 kroner pr. måned. Kommunene kan tilby familier en enda lavere makspris. I tillegg skal kommunene gi søskenmoderasjon. Fra og med 1. august 2018 er det tilbud om gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet årlig inntekt som er lavere enn 533 500 kroner. Gratis kjernetid gjelder for barn som er tre, fire og fem år gamle.