Tabeller

Stadig færre mottakere av kontantstøtte

Ved utgangen av desember 2018 var det 12 151 personer som mottok kontantstøtte. Sammenlignet med utgangen av desember 2016 er det en nedgang på 16 prosent. Det tilsvarer 2 346 mottakere. Fra 2015 til 2016 var nedgangen på 8 prosent.

NAV har ikke publisert statistikk om kontantstøtte fra 2017 (se faktaboks).

Historisk sett har Oslo vært fylket med flest kontantstøttemottakere, men i desember 2018 var det Rogaland som hadde flest med 1 622 mottakere. I Oslo var det 1 610 mottakere, etterfulgt av Hordaland med 1 247 mottakere. Alle fylker utenom Hedmark og Vest-Agder hadde en nedgang i antall mottakere fra 2016 til 2018. Fylkene med størst nedgang er Sogn og Fjordane (28 prosent), Troms (27 prosent) og Oslo (25 prosent).

I løpet av de siste ti årene har det blitt markant færre mottakere av kontantstøtte. Fra 2009 til 2018 har antallet mottakere gått ned med 22 630 personer, noe som tilsvarer en nedgang på 65 prosent. Størsteparten av denne nedgangen skjedde i 2012 da regelverket ble strammet inn og kontantstøtte for toåringer opphørte. Fra desember 2012 har antallet kontantstøttemottakere gått ned med 3 634 personer (23 prosent).

Reduksjonen i antall mottakere av kontantstøtte har flere årsaker. Barnehageutbygging i kommunene er en viktig årsak, men endringer i regelverket påvirker også antallet mottakere i stor grad. Fra 1.juli 2017 ble det innført krav om at mottakeren av kontantstøtte må ha vært medlem i folketrygden i minst fem år, og dersom begge foreldrene bor med barnet må begge ha vært medlem i folketrygden i minst fem år.

Færre yngre og eldre mottakere

Det er flest kvinner som mottar kontantstøtte. I desember 2018 var 77 prosent av mottakerne kvinner, noe som tilsvarer 9 415 personer. Antall mannlige mottakere er 2 736. Fra 2016 til 2018 har antall kvinner som mottar kontantstøtte gått ned med 14 prosent og antall menn gått ned med 22 prosent.

De aller fleste mottakerne, 82 prosent, er mellom 25 og 39 år. 18 prosent av mottakerne er under 25 eller over 40 år, og det er blant disse aldersgruppene at antallet mottakere synker mest, spesielt blant menn.

Utviklingen i antall barn

Ved utgangen av desember 2018 ble det utbetalt kontantstøtte for i alt 12 398 barn. Det er en nedgang på 16 prosent fra desember 2016, som tilsvarer 2 360 barn

Antall barn med kontantstøtte som andel av barn i kontantstøttealder var 23 prosent i desember 2018. Til sammenligning var andelen 26 prosent på samme tid i 2016. Det er store geografiske forskjeller når vi ser på andel barn som mottar kontantstøtte. De fylkene med høyest andel er Vest-Agder med 37 prosent og Rogaland og Østfold der andelen er 30 prosent i begge fylker. Lavest andel mottakere finner vi i Troms (15 prosent) samt Trøndelag og Nordland (begge 17 prosent). Alle fylker utenom Hedmark og Vest-Agder har hatt en nedgang i andel barn som mottar kontantstøtte. Størst nedgang finner vi i Sogn og Fjordane og Oslo.

Graderte satser

Per desember 2018 mottok 94 prosent av barna full sats. Tidligere år har andelen som mottar full sats ligget et sted mellom 98-99 prosent, noe som forteller oss at bruken av gradert sats har økt etter regelendringen som kom 1.august 2018. 2 prosent av barna hadde en avtalt tid i barnehagen på 17-24 timer og mottok 40 prosent sats, mens 3,6 prosent hadde en avtalt tid på 25-32 timer og mottok 20 prosent sats.

Det er også her store geografiske forskjeller. I Oslo mottok 99,6 prosent av barna full sats, mens i Oppland var andelen nede på 85 prosent. Andre fylker som har en lav andel med full sats er Telemark med 86 prosent og Troms med 87 prosent. Oppland og Telemark er de fylkene som i størst grad benytter seg av 20 prosent kontantstøtte, begge med en andel på 11 prosent. Troms er det fylket der flest benytter seg av 40 prosent sats med en andel på 9 prosent.

Utvikling i eksport av kontantstøtte

Med eksport mener vi utbetalinger av kontantstøtte for barn som ikke bor i Norge. Dette gjelder i hovedsak personer som arbeider i Norge, men hvor barnet er bosatt i et annet EØS-land.

Ved utgangen av desember 2018 var det 1 088 mottakere som fikk eksportert kontantstøtte etter EØS-reglene. Til sammenligning var det 1022 mottakere på samme tidspunkt i 2016, noe som betyr en økning på 66 personer.

Det var flest mottakere fra Polen med 61 prosent, men andelen har gått ned fra 2016 da den var 68,5 prosent. En økning ser vi i andelen mottakere fra Litauen, der andelen har økt fra 12 til 16 prosent fra 2016 til 2018. Sverige står for 7 prosent av eksporten, og også her har det vært en økning fra 5 prosent i 2016..