Tabeller

Personer med engangsstønad ved fødsel i løpet av 1.halvår

Kvinner med svangerskapspenger i løpet av 1.halvår

Foreldrepenger ved fødsel

NAV har gått over til ny løsning for saksbehandling av foreldrepenger ved fødsel og adopsjon, og er foreløpig ikke ferdig med å kvalitetssikre dataene for bruk til statistikkformål. Kvalitetssikringen antas å være ferdig til publisering av tall for 3.kvartal i oktober/november.

Svangerskapspenger

Svangerskapspenger kan gis til friske, gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret. Det er i tillegg et krav for å motta stønaden at det ikke er mulig med omplassering eller tilrettelegging til annet arbeid.

I løpet av 1.halvår 2019 var det 3 066 kvinner som mottok svangerskapspenger. Det er en økning på 11 prosent, 297 mottakere, fra 1.halvår 2018. Fra 1.halvår 2010 til 1.halvår 2016 økte antallet kvinner først med 1 700 personer, før det sank med 1 100 personer fra 1.halvår 2016 til 1.halvår 2018.

Det var i Oslo, Trøndelag og Akershus det var flest gravide kvinner som mottok svangerskapspenger i løpet av 1.halvår 2019 med henholdsvis 318, 314 og 312 mottakere. Størst nedgang fra 1.halvår 2018 til 1.halvår 2019 var det i Hedmark, der det ble 18 prosent færre mottakere. Størst økning var det i Hordaland, der antallet økte med 37 prosent til 275 mottakere.

Engangsstønad

Engangsstønad ved fødsel kan gis til personer som ikke har rett på foreldrepenger, eksempelvis dersom personen ikke har hatt tilstrekkelig opptjening. Dersom personen har rett på både foreldrepenger og engangsstønad kan personen selv velge mellom ytelsene.

I løpet av 1.halvår 2019 var det 5 890 personer som mottok engangsstønad. Det er 265 færre mottakere, en nedgang på 4 prosent, sammenlignet med 1.halvår 2018. Det er i aldersgruppene under 25 år og mellom 25 og 29 år nedgangen har kommet, her har det blitt 268 færre mottakere sammenlignet med 1.halvår 2018. Det tilsvarer en nedgang på 8 prosent

Flest mottakere av engangsstønad per 1.halvår 2019 var det i Oslo (918 mottakere), Rogaland (584 mottakere) og Hordaland (523 mottakere). Størst økning fra 1.halvår 2018 var det i Østfold, der det ble 13 prosent flere mottakere, og størst nedgang var det i Telemark, med 18 prosent færre mottakere.