Av Loyd Rudlende og Ivar Lima

En rekke studier av foreldres fordeling av foreldrepengeperioden viser at de fleste fedre tar ut akkurat fedrekvoten, mens mor tar hele fellesperioden, og det er få par som deler foreldpengeperioden likt. Dette blir ofte antatt å være et resultat av et tradisjonelt kjønnsrollemønster. I 2009 fikk likekjønnede par samme rett til foreldrepenger som ulikekjønnede par. I denne artikkelen undersøker vi fordelingen av permisjonstiden blant likekjønnede par som består av kvinnen som føder barnet (heretter kalt mor), og medmor. Dette sammenligner vi med uttaket til par som består av mor og far; ulikekjønnede par. Vi undersøker dermed hvilken betydning det har om det er en mann eller en kvinne som skal dele foreldrepengeperioden med den fødende kvinnen.

Vi finner at det også blant likekjønnede par er vanligst at den fødende kvinnen tar hele fellesperioden, og at det er kun er 10 prosent av parene som deler foreldrepengeperioden helt likt. Det er samtidig flere medmødre enn fedre som tar ut mer enn kvoten. Samlet sett tar medmødre i snitt ut 2,5 uker mer av foreldrepengeperioden enn fedre. Kjønnet til mors partner har dermed en klar betydning for delingen av foreldrepengeperioden. Vår analyse viser at denne forskjellen bare i liten grad kan forklares med forskjeller i inntekt eller inntektsfordeling mellom likekjønnede og ulikekjønnede par.

Vi finner at likekjønnede par tilpasser seg endring i fedrekvoten på samme måte som ulikekjønnede par. Da fedrekvoten ble redusert fra 14 uker til 10 reagerte de to gruppene i gjennomsnitt likt, og både fars og medmors permisjonslengde ble redusert med 3,5 uker. I perioden med 10-ukers fedrekvote stabiliserte medmors gjennomsnittlige uttak seg på rundt 12 uker. Selv om det er 2,5 uker mer enn fedres uttak, er det fortsatt 10 uker fra å være likedelt med mor.

Den i paret som har rett på fedrekvoten oppfører seg som oftest likt, enten det er en mann eller en kvinne. Eller vi kan snu på det og si at det er kvinnen som føder som oftest benytter hele fellesperioden av permisjonen, uavhengig av om partneren er enn mann eller en kvinne.

ENGLISH SUMMARY

Parental leave: Female same-sex couples adapt to changes in the paternal quota

In Norway the parental leave is split in three parts: maternal quota, paternal quota and a shared period. A number of studies on how parents share the parental leave have documented that most fathers only take up the paternal quota, while the mother take up the entire shared period of the parental leave. Only a few couples share the parental leave period equally. This is often presumed to be a result of traditional gender roles.

In 2009 female same-sex couples got the same rights to parental leave as different-sex couples in Norway. Female same-sex couples consists of the biological mother who gives birth, and the social mother, the co-mother. In this article we describe how female same-sex couples share the parental leave and compare it to how different-sex couples share the leave. By doing this comparison we can estimate the impact the sex of the mother’s partner have on how couples share the parental leave.

Our results show that the birth-mother in female same-sex couples often takes up the entire shared period of the parental leave. Only 10 percent of same-sex couples opt for an equally shared parental leave. However, the co-mother in same sex-couples do have a mean uptake of 2.5 weeks more parental leave than the fathers in different-sex couples. The sex of the birth-mothers partner thereby has a significant effect on how couples share their parental leave.

Female same-sex couples adapt to changes in the paternal quota in the same way and to the same extent as different-sex couples. When the paternal quota was reduced from 14 to 10 weeks both the co-mother and the father reduced their parental leave by 3.5 weeks. In the period with 10 weeks paternal quota the co-mother had a mean uptake of about 12 weeks parental leave. Even though this was 2.5 weeks more than the mean leave among fathers, it was still 10 weeks short of an equal share of the parental leave with the birth mother.

We find many similarities between same-sex and different-sex couples on how they share the parental leave, the most obvious finding being that the mother most often will take the entire shared period of the parental leave, regardless of whether her partner is a man or a woman.