Fornuft og følelser – En studie av mors og fars uttak av foreldrepenger

NAV-rapport nr. 2-2019

Av Line Schou

I denne rapporten presenteres funn fra Foreldrepengeundersøkelsen 2017, en spørreundersøkelse om foreldrepermisjon utført av Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Undersøkelsen ble sendt ut til par som fikk barn i oktober 2015 eller mars 2016. Hensikten med undersøkelsen var å finne ut hvordan foreldre benytter foreldrepengeordningen. Rapporten dekker om foreldre benytter mulighetene for fleksibilitet, å gradere eller dele opp foreldrepermisjonen. Foreldrene i undersøkelsen ble spurt om når de bestemte fordelingen mellom seg og hva de la vekt på vekt på da de fordelte. Er de fornøyde med lengden på sin permisjon? Hvilke kjennetegn ved foreldrene (for eksempel utdanning, inntekt, næring) er forbundet med en jevnere eller mindre jevn fordeling av permisjonen?

Foreldrenes syn på fedrekvoten, hva mor gjør mens far tar kvoten og hva som kjennetegner fedre som ikke tar ut fedrekvoten, dekkes også. Rapporten ser også på betydningen av inntektstaket på 6 G og ulønnet permisjon. Resultatene blir sammenliknet med NAVs forrige foreldrepengeundersøkelse fra 2008.