Tabeller

Utviklingen i antall mottakere

Trenden med færre antall mottakere av kontantstøtte fortsetter i 2009. Per mars 2009 var det i alt 41 292 personer som mottok kontantstøtte. Det er en nedgang på 12,9 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i 2008. Nedgangen i antall mottakere av kontantstøtte ser vi i sammenheng med at flere barn har fått barnehageplass over tid.

Kvinner utgjør per mars 2009 nær 90 prosent av alle kontantstøttemottakere (i alt 36 881 kvinnelige mottakere). Fra mars 2008 til mars 2009 er det færre kvinnelige mottakere i alle aldersgrupper, men reduksjonen er størst for kvinner i aldergruppen 30-34 år.

Over noen år har vi sett en tendens til flere mannlige kontantstøttemottakere. Fra mars 2008 til mars 2009 har menn en relativ økning i antall mannlige mottakere på 8,8 prosent (i alt 4 411 personer per mars 2009). Det er menn mellom 20-24 år som øker mest i prosent, men hovedsakelig er det menn i alderen 30-39 som mottar kontantstøtte.

Utviklingen i antall barn

Ifølge kontantstøtteloven kan kontantstøtte utbetales til barn mellom ett og tre år, og maksimalt i 23 måneder, men barnet kan ikke ha heltidsplass i barnehage. Unntaket fra dette er for adopterte barn. For adopterte barn kan det ytes kontantstøtte frem til skolealder, men også for disse barna er perioden med kontantstøtte begrenset til 23 måneder.

I befolkningen er det per mars 2009 115 619 barn i kontantstøttealder (ett- og toåringer) mot 113 899 på samme tidspunkt i 2008. Det er en økning på 1,5 prosent. Andelen barn som det utbetales kontantstøtte til i mars 2009 er på 37,1 prosent. Per mars 2009 er det i alt 42 952 barn som mottar kontantstøtte, en nedgang på 6 307 barn sammenlignet med mars 2008 (-12,8 prosent). Av alle barn med kontantstøtte utgjør ettåringer 60,9 prosent og toåringer 39,1 prosent per mars 2009.

Når vi sammenligner antall barn med kontantstøtte som andel av ett- og toåringer totalt i fylket, finner vi relativt store geografiske forskjeller. Gjennomsnittet for hele landet er på 43,2 prosent. De tre fylkene med høyest andel barn med kontantstøtte er Oppland (58,2 prosent), Vest-Agder (56,5 prosent) og Aust-Agder (56,3 prosent). Lavest andel har Akershus (31,5 prosent), Troms (33,0 prosent) og Finmark (34,2 prosent). Oslo er det fylket med flest barn i kontantstøttealder og det fylket med flest barn med kontantstøtte. Andelen med kontantstøtte i Oslo er på 38,3 prosent, som er lavere enn for landet sett under ett.

Utvikling av eksport av kontantstøtte

Per mars 2009 er det i alt 792 mottakere som fikk eksportert kontantstøtte etter EØS-reglene. På samme tidspunkt i 2008 var det 589 mottakere. Det er en økning på 34,5 prosent. Statsborgerskapsoversikten viser at det i mars 2009 er flest mottakere fra Polen (59,3 prosent). Veksten i eksport til Polen er på 90 prosent fra mars 2008 til mars 2009 (223 mottakere). Polen ble medlem av EU fra 1. mai 2004.

Eksport av kontantstøtte til mottakere med norsk statsborgerskap utgjorde per mars 2004 68,3 prosent av totalt antall eksportmottakere. Per mars 2009 utgjør norske mottakere 12,9 prosent. Antallet norske statsborgere som mottar kontantstøtte etter EØS-reglene om eksport, har likevel økt i denne perioden, fra 56 til 102 personer. Det viser at selv om antallet norske eksportmottakere øker over tid, har andelen norske mottakere gått ned fordi antall mottakere med andre statsborgere – da spesielt fra Polen – har økt betydelig fra 2004 til i dag.