Eksport av kontantstøtte etter statsborgerskap pr. mars 2004-2009. Antall

 

Eksport av kontantstøtte etter statsborgerskap pr. mars 2004-2009. Prosent

Tabellen teller antall løpende kontantstøttemottakere ved utgangen av måneden
MERK: Alle observasjoner mindre eller lik 3 er blanket ut. Det gjør at mottakere fra noen land kan falle ut av oversikten