Tabeller

Stor nedgang i antall mottakere

Per mars 2020 var det 15 301 mottakere av kontantstøtte. Det er 948 færre enn ved samme periode i 2019, noe som tilsvarer en nedgang på 5,8 prosent. Sammenlignet med mars 2013, etter at kontantstøtten ble endret til å kun gjelde for ettåringer, har antallet gått ned med 25 prosent. Det tilsvarer 5000 færre mottakere. Nedgangen skyldes en kombinasjon av at færre benytter seg av ordningen fordi flere barn går i barnehagen, men også at det fødes færre barn.

Laveste andel barn med kontantstøtte i 1.kvartal siden innføringen

Andelen barn i kontantstøttealder (barn mellom 13 og 23 måneder) som det utbetales kontantstøtte for var per mars 2020 30,1 prosent, en nedgang fra 31,6 prosent i mars 2019. Det er den laveste observerte andelen i mars noen gang. I perioden 2013 til 2016 lå andelen mellom 36 og 38 prosent, før den sank til 31 prosent i 2018. Andelen barn det utbetales kontantstøtte for varierer mye i løpet av året, noe som kommer av at barnehagen starter i august. 

Store regionale forskjeller i bruken av kontantstøtte

Det er store regionale forskjeller i andelen barn det utbetales kontantstøtte for. Den høyeste andelen er det i Agder der 39,6 prosent av barna mottok kontantstøtte, og i Rogaland der 36,5 mottok kontantstøtte. Lavest andel var det i Troms og Finnmark der 21 prosent av barna mottok kontantstøtte. 

Flere som benytter seg av 20 prosent kontantstøtte

I 2018 ble det mulig å gradere kontantstøtten i fem nivåer, fra tidligere to nivåer. Etter denne endringen ser vi en stadig økning i andelen som velger å benytte seg av 20 prosent kontantstøtte. Per mars 2020 var det 3,7 prosent av de som mottok kontantstøtte som hadde 20 prosent sats, en økning fra 2,9 prosent i mars 2019. Flertallet mottar full kontantstøtte, 95,1 prosent gjorde dette. 

Det er også svært store regionale forskjeller i bruken av de graderte satsene. I Innlandet var det 11,5 prosent som benyttet seg av 20 prosent sats, og 2,7 som benyttet seg av 40 prosent sats. Høyest andel med 40 prosent sats var det i Nordland (3,8 prosent) og Troms og Finnmark (3 prosent). I Oslo var det 100 prosent som hadde full kontantstøtte. 

Nedgang i eksporten

Per mars 2020 var det 996 personer som mottok kontantstøtte for et barn som bor i et annet EØS-land. Det er en nedgang på 16 prosent sammenlignet med mars 2019. Antallet eksportmottakere har sunket siden toppen i 2016 da antallet var 1 234. Mesteparten av eksporten går til Polen (59,5 prosent), mens 18,8 prosent går til Litauen.