Arkiv - Kontantstøtte juni 2020

Statistikk per 30. juni 2020

Tabeller

Fortsatt nedgang i antall mottakere av kontantstøtte

Per juni 2020 var det 21 701 mottakere av kontantstøtte. Det er 547 færre enn i juni 2019, en nedgang på 2,5 prosent. Sammenlignet med juni 2013, da kontantstøtten ble endret til å kun gjelde for ettåringer har antallet gått ned med over 5 000 mottakere, en nedgang på 20 prosent. Nedgangen skyldes en kombinasjon av at færre benytter seg av ordningen fordi flere barn går i barnehagen, men også at det fødes færre barn.

Stabilt andel barn med kontantstøtte

Andelen barn i kontantstøttealder som mottar kontantstøtte har i juni de siste årene ligget relativt stabilt. Per juni 2020 var det 43,3 prosent av barna i kontantstøttealder som mottok kontantstøtte. I juni 2018 og 2019 var andelen henholdsvis 43,2 og 43,8 prosent. Årsaken til at andelen er såpass stabil i juni er at barn som er født i perioden januar til august ikke har krav på barnehageplass før i august det året de fyller ett år. Derfor vil det være et stabilt antall barn som ikke har barnehageplass i juni, men der foreldrene er ferdig med foreldrepermisjonen og mottar kontantstøtte i påvente av barnehagestart.

Det er store regionale forskjeller i andelen barn med kontantstøtte. I Agder og Rogaland var det 51 prosent av barna i kontantstøttealder som mottok kontantstøtte i juni 2020, det er den høyeste andelen. Den laveste andelen finner vi i Troms og Finnmark, der 33 prosent mottok kontantstøtte og i Nordland der 35 prosent mottok kontantstøtte. 

Gradert kontantstøtte er lite brukt

I 2018 ble det mulig å gradere kontantstøtten i fem nivåer, mot tidligere to. Les mer i faktaboksen nederst på siden. Etter endringen gikk andelen som benyttet seg av full sats ned fra 99 til 97 prosent. Det er i all hovedsak 20 prosent kontantstøtte som blir mest brukt av de graderte nivåene. To prosent av de som mottok kontantstøtte i juni 2020 hadde 20 prosent sats, mens litt under én prosent hadde 40 prosent sats. Det var svært få som hadde 60 prosent sats og ingen som hadde 80 prosent sats. 

Det er veldig store regionale forskjeller i bruken av gradert kontantstøtte. I Oslo mottar alle full kontantstøtte, i motsetning til i Innlandet der 91 prosent mottar full kontantstøtte. Innlandet er det fylket der flest har 20 prosent sats, der syv prosent har dette. Det fylket med høyest andel med 40 prosent sats er Nordland, der andelen er to prosent.

Stabil eksport av kontantstøtte

Per juni 2020 var det 1 082 personer som mottok kontantstøtte for et barn som bor i et annet EØS-land. Det er omtrent på samme nivå som i juni 2019, og antallet har vært stabilt på rund 1 100 mottakere siden 2015. 60 prosent av mottakerne mottar kontantstøtte for et barn bosatt i Polen, mens 19 prosent mottar kontantstøtte for et barn bosatt i Litauen. 

Fakta

Endringer i regelverket fra 1. august 2018

Fra og med 1. august 2018 er satsene for kontantstøtte endret. Fram til 1. august var det mulig å søke kontantstøtte ut fra to satser, enten 100 prosent (barnet var ikke i barnehage) eller 50 prosent av full sats (barnet var i barnehage inntil 19 timer). Fra 1. august 2018 ble det mulig å søke kontantstøtte ut fra fem satser, alt etter hvor mange timer barnet er i barnehage, dvs. om barnet har deltidsplass. Hvis barnet ikke går i barnehage med offentlig tilskudd kan man, som tidligere, søke om 100 prosent kontantstøtte. Hvis barnet har deltidsplass, kan man søke om 20, 40, 60 eller 80 prosent kontantstøtte, alt etter hvor mange timer barnet er i barnehage.

Se hvilke satser som gjelder for deltidsplass og reglene for mottak av kontantstøtte.

Spesielle forhold for 2017

NAV har valgt å ikke publisere stønadsstatistikk på kontantstøtte i 2017 fordi tallene ikke gjenspeiler bruken av ytelsen. Årsaken er at NAV gjennomførte en spesialisering i behandlingen av kontantstøttesaker, som vil gi mer lik og effektiv saksbehandling. Dette ga i en overgangsperiode lengre saksbehandlingstid og enkelte statistikkutfordringer.

Utbetalingene per mars, juni, september og desember 2017 gjenspeiler derfor ikke den reelle etterspørselen i denne perioden. Kontantstøtte er en ytelse man ikke kan ha i mer enn 11 måneder, og den store gjennomstrømningen av mottakere gjør at statistikken er særlig følsom for variasjoner i saksbehandlingen.

Spesialiseringen i NAV er avsluttet og grunnlaget for statistikk er igjen tilfredsstillende.

Relevante artikler om kontantstøtte i NAVs tidsskrift Arbeid og velferd:

Har innføringen av botidskrav for kontantstøtte medført økt sysselsetting? (nr.1-2020)

Redusert sysselsetting blant småbarnsforeldre etter økt kontantstøttesats (nr.4-2019)

Hvem mottar kontantstøtte og hvordan bruker de den? (nr.3-2019)

Hva påvirker folks holdninger til kontantstøtten? (nr.1-2019)