Av de fedrene som tok ut foreldrepenger i 2007 var det nærmere 8 av 10 som tok ut 5 uker eller mer

Statistikken viser at fedre tar ut de tildelte fedrekvote-ukene og mer enn det. Andelen som tar ut 8 uker eller mer er stadig økende. I 1998 var det knapt 8 prosent menn med en foreldrepengeperiode på 8 uker eller mer. I 2007 hadde andelen økt til drøyt 14 prosent. 

Menn

I 2007 var det 37 672 menn med foreldrepenger , en økning på ca. 1 850 fra 2006.  Dette må sees i sammenheng med at året 2006 hadde høyeste fruktbarhet siden 1991 (SSB). Det ble født ca. 1 800 flere barn i 2006 enn i 2005 (SSB). Fra 1998 til 2007 økte antall menn med foreldrepenger med nær 25 prosent.

For barn født f.o.m. 1. juli 2000 fikk fedre selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger. Fedre som ikke har rett til fedrekvote kan ta ut foreldrepenger på selvstendig grunnlag hvis mor etter fødselen går ut i arbeid eller utdanning, evt. hvis mor er for syk til selv å ta seg av barnet.

For barn født f.o.m. 1. juli 2005 ble fedrekvoten utvidet fra 20 dager (4 uker) til 25 dager (5 uker). Fedrekvoten ble på nytt utvidet, dvs. fra  25 dager (5 uker) til 30 dager (6 uker) for barn født f.o.m. 1. juli 2006.

Hoveddelen av fedrene tar ut foreldrepenger i løpet av siste del av foreldrepengeperioden. Ved utgangen av året 2007 ser vi nå at antall fedre med 6 ukers foreldrepenger har økt kraftig sett i forhold til tall per 30. juni 2007; fra 14 til 36 prosent. Det er fremdeles en stor andel fedre som har 5 ukers uttak  (23 prosent). For fedre med barn født før 1. juli 2006, og med uttak av foreldrepenger i 2007, er det en rettighet på fem ukers fedrekvote. Vi regner med at den fulle effekten av regelendringen i 2006 først vil komme i 2008.

Det er stor forskjell på lengden av foreldrepengeperioden innen de forskjellige aldersgruppene for menn. Gjennomsnittlig har nærmere 79 prosent menn 5 uker eller mer. I aldersgruppa under 25 år har 68 prosent av mennene 5 uker eller mer, mens blant menn i aldersgruppa 45-49 år har drøyt 81 prosent 5 uker eller mer.

Som nevnt ovenfor er det stadig flere fedre som tar ut 8 uker eller mer. I Oslo tar 23 prosent av fedrene ut 8 uker eller mer, mens det i Møre og Romsdal er 9,2 prosent av fedrene som tar ut 8 uker eller mer.

Kvinner

Antall kvinner med foreldrepenger har vært relativt stabilt de siste årene med unntak av 2007. Fra 2006 til 2007 økte antall kvinner med foreldrepenger med drøyt 5 prosent. Størst økning i andelen var det i aldersgruppen under 25 år med 14 prosent. Økningen i antall fødte barn steg med drøyt 3 prosent fra 2005 til 2006 (SSB).

Nesten 3 av 4 kvinner har foreldrepenger med 80 prosent av full lønn. I forhold til tidligere år er det en litt lavere andel med 80 prosent i 2007, og dermed en litt høyere andel med 100 prosent dekningsgrad. Av kvinner med 80 prosent dekningsgrad er det kvinner under 25 år som har lavest andel med knapt 56 prosent, mens kvinner i aldersgruppa 30-34 år har høyest andel med knapt 76 prosent.  Av totalt antall kvinner med foreldrepenger er andelen kvinner over 35 år fortsatt økende.

For de fleste fylker har andelen kvinner med foreldrepenger variert (økning/reduksjon) svakt over år. Andelen kvinner med foreldrepenger i Oslo har imidlertid økt svakt, men jevnt fra 12 prosent i 1998 til drøyt 15 prosent i 2007 i forhold til landet totalt. I Finnmark har andelen vært gradvis synkende.

Personer med graderte foreldrepenger ved fødsel

Med virkning fra 1. januar 2007 ble tidskonto-ordningen avløst av en langt mer fleksibel ordning, kalt gradert uttak av foreldrepenger. Ved gradert uttak kan man, som tidligere, kombinere delvis arbeid med delvis uttak av foreldrepenger, men det er ingen begrensninger når det gjelder hvordan mottaker kan kombinere arbeidsdeltakelse og uttak av foreldrepenger, slik det var tidligere. Utbetalingen av foreldrepenger reduseres i forhold til omfanget av arbeidet etter hvilken avtale mottaker har gjort med arbeidsgiver. Avtalen med arbeidsgiver kan endres underveis i foreldrepengeperioden, i motsetning til tidligere. Ved regelendringen 1. januar 2007 ble den øvre grense for uttak utvidet slik at foreldrepenger kan tas ut fram til barnet fyller tre år.

Statistikken omfatter derfor begge disse ordningene. Fra 1998 til 2006 var det en reduksjon på drøyt 23 prosent. Antall brukere av tidskonto-ordningen var 1 329 personer i 2006.  Fra 2006 til 2007 var det en økning på drøyt 93 prosent, dvs. det var nesten dobbelt så mange brukere av ordningen med gradert uttak enn det var av ordningen med tidskonto. Totalt var det 2 572 personer som benyttet seg av gradert uttak i 2007. Flest brukere av ordningen finner vi i aldersgruppen 30-34 år.

Personer med engangsstønad ved fødsel

Engangsstønad kan gis dersom en ikke har rett til foreldrepenger, eller dersom foreldrepengene utgjør mindre enn størrelsen på engangsstønad. Dersom det siste er tilfelle kan differansen mellom foreldrepenger og engangsstønad utbetales som engangsstønad. Ordningen med engangsstønad ble opprinnelig innført i 1956. Engangsstønadens størrelse er p.t. på 33 584 kroner per barn.

Antall personer med engangsstønad i 2007 var 11 940. Det er en reduksjon på 6 prosent fra 2006 og en reduksjon på hele 19 prosent fra 1998. Antall personer med engangsstønad var imidlertid økende fra 2004 til 2006. Reduksjonen fra 2006 til 2007 kan ha sammenheng med at flere har opparbeidet seg rett til foreldrepenger.

For de fleste fylkers vedkommende har det vært liten endring fra år til år. For Oslos vedkommende har det imidlertid vært en økning fra 12 prosent av antall personer med engangsstønad i alt i 1998 til 17 prosent i 2007, men her også en reduksjon i antall fra 2006 til 2007.

Tabeller