Tabeller

Færre mottakere i Polen påvirker tallene

Per mars 2020 var det 659 727 personer som mottok barnetrygd. Det er 9 267 færre mottakere enn i mars 2019, en nedgang på 1,4 prosent. Denne nedgangen skyldes i all hovedsak en endring i den polske barnetrygden som gjør at Norge ikke lenger betaler barnetrygd til en del polske mottakere. Denne endringen trådte i kraft i juli 2019 og vil påvirke all statistikk der vi sammenligner med tall før denne endringen. Les mer i faktaboksen nederst på siden. Sammenlignet med desember 2019 har antallet økt med om lag 1 000 mottakere. 

Antallet mottakere av barnetrygd henger sammen med hvor mange barn det fødes og hvor mange som fyller 18 år og ikke lenger har krav på barnetrygd. Antallet mottakere steg hvert år i perioden 2011 til 2017, før antallet begynte å synke fra og med 2018. Dette skyldes i hovedsak at det ble født færre barn. I følge SSB ble det i 2019 født 625 færre barn enn i 2018, og sammenlignet med 2017 ble det født over 2000 færre barn.

I alt ble det utbetalt barnetrygd for 1 107 763 barn per mars 2020. Det er 14 709 færre enn per mars 2019, men også her er det endringer i den polske barnetrygden som gir seg utslag. Sammenligner vi med desember 2019 har antallet barn økt med om lag 300 barn. 

En fjerdedel av alle mottakere av barnetrygd bor i Viken

På grunn av regionreformen og opprettelsen av nye fylker fra og med 1.1.2020 beskriver vi ikke utviklingen innad i fylkene før det har gått et år, og vi kan sammenligne de nye fylkene med seg selv. En fjerdedel av alle mottakere av barnetrygd bor i Viken, mens 12 prosent bor i Oslo og 12 prosent i Vestland. 

Flere menn med utvidet barnetrygd

Som enslig mor eller far kan man få utvidet barnetrygd. Satsen for utvidet barnetrygd er barnetrygd for ett barn mer enn forsørgeren bor med. Per mars 2020 mottok 17,8 prosent av de som mottok barnetrygd utvidet barnetrygd. Det tilsvarer 117 505 personer, en nedgang på 0,9 prosent sammenlignet med mars 2019.

Det er flere kvinner enn menn som mottar utvidet barnetrygd, men i andel er det flere menn. Av alle menn som mottok barnetrygd var det 34,5 prosent som mottok utvidet barnetrygd per mars 2020, en økning fra 30,7 prosent i mars 2019. For kvinner var andelen 15,7 prosent av alle mottakere. Dette er stabilt sammenlignet med mars 2019. I alt er det 25 590 menn som mottok utvidet barnetrygd og 91 915 kvinner.