Arkiv - Barnebidrag per 30. september 2008

Statistikken omfatter barn, bidragspliktige og bidragsmottakere som benytter det offentlige hjelpeapparatet til bidragsformidlingen

Tabeller

Utvikling i antall bidragsmottakere og bidragspliktige

Ved utgangen av september 2008 var antall bidragsmottakere og antall bidragspliktige henholdsvis 98 948 og 91 585. Antall mottakere og pliktige er dermed, for første gang, under hundre tusen. Siden 2003 har utviklingen vist synkende antall. Vi antar at dette har sin årsak i at flere velger privat avtale uten offentlig innkreving.

Andelen kvinnelige bidragspliktige og andelen mannlige bidragsmottakere ligger begge på knapt 8 prosent.

Både blant bidragsmottakere og bidragspliktige er det en økende andel som er over 40 år. Ved utgangen av september 2008 var det knapt 43 prosent av bidragsmottakerne og drøyt 54 prosent av de bidragspliktige som var over 40 år. Til sammenligning var det per september 1999 knapt 28 prosent av bidragsmottakerne og drøyt 39 prosent av de bidragspliktige som var over 40 år.

Utvikling i antall barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd

Per september 2008 var det 136 549 barn det ble utbetalt barnebidrag og/eller bidragsforskudd for, en reduksjon på knapt 6 prosent fra samme tidspunkt i fjor.
Det er årlig en sterk reduksjon i antall barn fra juni til september, sett i forhold til andre statistikkperioder. Det har i hovedsak sammenheng med at mange barn mottar bidrag etter fylte 18 år dersom de er under utdanning, og ved avsluttet skolegang i juni opphører bidraget, og de utgår fra statistikken fom juli.

Andelen barn i aldersgruppa 11-17 år er fortsatt økende, sett i forhold til de andre aldersgrupper, og utgjør per september 2008 drøyt 57 prosent. Oslo har en lavere andel barn i aldersgruppa 11-17 år enn øvrige fylker, og en høyere andel barn under 6 år.

Antall og andel i forhold til landstall.

Oslo og Hordaland er fortsatt de fylkene som har størst andel av barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd, sett i forhold til antall barn med barnebidrag/forskudd i hele landet. Utviklingen for Oslo viser en økende andel fra og med 2003, mens for Hordaland er andelen barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd gradvis redusert. For de fleste fylkers vedkommende er det lite endringer over tid.

Andel i forhold til befolkningen 0-17 år i samme fylke.

Antall barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd innen det enkelte fylke er avtagende sett i forhold til befolkningen 0-17 år i samme fylke. Utviklingen fra 1999 til 2008 viser at Vestfold, Sør-Trøndelag og Finnmark har hatt størst reduksjon med ca. 6 prosentpoeng. Sogn og Fjordane har hatt minst reduksjon med ca. 2 prosentpoeng, men er også det fylket som har lavest andel av barn med barnebidrag og/eller forskudd sett i forhold til befolkningen i fylket. Finnmark har størst andel av barn med barnebidrag og/eller forskudd i forhold til befolkningen i fylket.

NAV har ikke oversikt over antall private avtaler i de enkelte fylker, hvor innkreving og formidling av bidrag administreres direkte mellom bidragspliktig og bidragsmottaker, og ikke gjennom NAV. Prosentandelen barn med barnebidrag i det enkelte fylke i tabellen gir derfor ikke et fullstendig bilde av utviklingen på bidragsområdet i det enkelte fylke.