Statistikk og analyse

NAV publiserer en rekke analyser og statistikk. I publiseringskalenderen finner du dato for publisering.

Vi har inndelt statistikken etter følgende hovedområder: 

 

For analyser, gå til NAVs analysesider

Publiseringsrutiner

  • Se publiseringskalenderen for datoer. Publisering av statistikk skjer kl. 10.00
  • Statistikk om Arbeidsmarkedet publiseres hver måned.
  • Statistikk om personer med nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger publiseres månedlig
  • Statistikk om folketrygdens områder publiseres hvert kvartal.
  • Analysepublikasjonen Arbeid og velferd gis ut tre ganger i året
  • Rapporter i NAV-rapportserie publiseres løpende.

Kontaktinformasjon

Vennligst presiser i emnefeltet hvilken statistikk/analyse du er ute etter.

Bestillingsrutiner statistikkuttrekk

Bestilling av anonymisert statistikk fra NAV og spørsmål vedrørende statistikkuttrekk sendes til nav.statistikk@nav.no
Anonymisert statistikk er grupperte data, ikke individdata, hvor gruppene inneholder flere enn 3 observasjoner.

NAV fakturerer større statistikkbestillinger. Vi gir tilbakemelding om eventuell fakturering før oppdaget påbegynnes.

Skal du bestille data fra FD-Trygd, se http://www.ssb.no/ for mer informasjon

Åpne data fra NAV

Utlevering av data som er underlagt taushetsplikt til bruk for forsking

For å bestille individdata eller andre data som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, så må forskeren søke NAV om dispensasjon fra taushetsplikten etter forvaltningslovens § 13 d – opplysninger til bruk for forsking.

Les mer om søknad og last ned søknadsskjema