Tabeller

Utviklingen i antall mottakere av uføretrygd med yrkesskade

Pr. 31. desember 2019 var det 10 700 uføretrygdede der hele eller deler av uførheten er en følge av yrkesskade. Det er liten nedgang (på under 100 personer) sammenliknet med 2018 og 2017. 

Andelen kvinner utgjør 30,6 prosent per desember 2019, andelen har vært svakt økende i hele 10-årsperioden fra 2010. I desember 2010 var kvinneandelen 29,3 prosent.

Ved utgangen av 2019 er det Sogn og Fjordane og Aust-Agder og som er fylkene som har høyest andel uføretrygdede med yrkesskadefordeler, med hhv. 4,4 og 4,2 prosent av alle uføre i fylket (256 og 456 personer). Lavest andel uføretrygdede med yrkesskadefordeler har Oslo, med 1,9 prosent av alle uføre i fylket (528 personer).