Pressemelding

Statistikknotat

Mottakere av uføretrygd

Kommunetabell med bydeler

Nye mottakere av uføretrygd

Avgang fra uføretrygd

Utviklingen blant mottakere av uføretrygd

Antall

Ved utgangen av juni 2019 mottok om lag 346 800 personer uføretrygd, mot 332 100 personer ved utgangen av juni 2018, en økning på 4,4 prosent. Sammenlignet med forrige kvartal, var det en økning på ca. 3 400 personer. Antall mottakere av uføretrygd sett i forhold til befolkningen var på 10,2 prosent per 30. juni. Det er 0,1 prosentpoeng høyere enn forrige kvartal, og en økning på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med tallene for ett år siden.

Nye mottakere

I løpet av første halvår 2019 fikk 19 400 nye personer uføretrygd, mot 18 100 personer i samme periode i 2018. 11 300 av de nye mottakerne i 2019 var kvinner og 8 100 var menn.

Avgang fra uføretrygd

I løpet første halvår 2019 var det 11 900 personer som gikk ut av ordningen, omtrent det samme antallet som i første halvår.

Blant alle med avgang i årets tre første måneder utgjorde andelen 67-åringer 76,9 prosent, mens andelen i 2018 var på 77,6 prosent. Omlegging og endring i uføreordningen fra 1.1.2015 slo spesielt ut i de første månedene av 2015, med flere yngre personer i avgangen. Andelen 67-åringer har stort sett ligget på 77-78 prosent etter dette.

Uføregrad og utbetalingsgrad

Uføregrad fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.

Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales. Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. De fleste uføretrygdede har lik uføregrad og utbetalingsgrad. For de uføretrygdede som også har pensjonsgivende inntekt er det størrelsen på inntekten som avgjør om utbetalingsgraden blir lavere enn uføregraden. Per juni 2019 var det ca. 13 900 uføre som hadde en utbetalingsgrad som var lavere enn uføregraden.

Vedtak og ytelse

Uføretrygdede som både har et vedtak og en utbetaling (ytelse) er med i uførestatistikken. Personer som har vedtak, men ingen utbetaling tas ikke med. Det utbetales ikke uføretrygd når den pensjonsgivende inntekten utgjør mer enn 80 prosent av inntekt før uførhet.

I de fleste tabellene som viser uføretrygdede med et arbeidsforhold er alle personer med et uførevedtak inkludert.

Det har vært omlag 2 000 – 2 400 flere personer som har et uførevedtak, enn som har en uføreytelse (utbetaling) de siste årene. Mot slutten av 2016 økte antallet, og det var da ca.

3 000 personer som hadde et vedtak, men ingen utbetaling. Antallet er lavest de første månedene av året og stiger mot slutten av året. De fleste av disse personene er trolig i arbeid, eller har så høy pensjonsgivende inntekt at de ikke får utbetalt uføretrygd. Over 1 000 personer som hadde avgang i 4. kvartal 2016 kom inn i uføreordningen igjen (tilgang) i januar 2017. I 2017 ble det ikke kjørt en inntektskontroll som vanligvis gjøres om høsten. Den kom først i begynnelsen av 2018.

Per juni 2019 var det 2 400 flere personer med et uførevedtak, enn antall uføre som fikk en utbetaling.

Saksstatistikk

Det ble fattet vedtak i ca. 22 000 nye uføresaker i løpet av perioden januar-juni 2019. 17 000 saker ble innvilget eller delvis innvilget, mens 3 300 saker ble avslått. I 1 700 saker er resultatet ukjent.

I løpet av perioden januar-juni 2018 ble det fattet vedtak i om lag 20 700 nye uføresaker. Det var 16 800 saker som ble innvilget eller delvis innvilget, mens 3 100 saker ble avslått. I 800 av sakene er resultatet ukjent.

Kombinasjon alderspensjon og uføretrygd

Fra 1. januar 2011 trådte den nye ordningen for alderspensjon i kraft, og det ble mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Per juni 2019 var det ca. 91 700 personer i alderen 62-66 år som hadde alderspensjon, en liten endring fra juni 2018 da antallet var på 92 600 personer.

Det var om lag 2 500 pensjonister som hadde en kombinasjon av alderspensjon og uføretrygd pr. 30.06.2019. Antallet har holdt seg ganske stabilt over tid.

Tidsbegrenset uførestønad og arbeidsavklaringspenger

Ordningen med tidsbegrenset uførestønad (TU) ble innført 1.januar 2004 og avviklet 1. mars 2010 og den påvirker nivået på antall og nye mottakere av uføretrygd over tid. Ca. 50 000 mottakere med TU ble overført til Arbeidsavklaringspenger (AAP) 1. mars 2010. Det var mer enn 70 000 personer som hadde tidsbegrenset uførestønad (minst en måned) i løpet av de årene ordningen eksisterte.

Etter en periode med arbeidsavklaringspenger har de aller fleste fått innvilget uføretrygd. Omlag 77 prosent av de70 000 som tidligere hadde tidsbegrenset uførestønad, mottok uføretrygd per juni 2019. Andelen som har fått innvilget uføretrygd i ettertid har steget helt fram til 2016 (til ca. 81 %), hvor andelen har stabilisert seg en periode. De siste kvartalene ser vi imidlertid at andelen har begynt å synke. Dette skyldes bl.a. at flere av de tidligere TU-mottakerne har gått over til alderspensjon (10 %) og noen er også døde (6 %) per juni 2019.

Totalt har om lag 90 % av alle personer som tidligere har mottatt tidsbegrenset uførestønad, mottatt uføretrygd i ettertid.