4.1 Inndeling etter arbeidsmarkedsstatus

Personer som er registrert hos NAV for å få bistand til å forsterke eller opprettholde sin tilknytning til arbeidsmarkedet, klassifiseres som arbeidssøkere, personer med nedsatt arbeidsevne eller andre.

4.2 Personer med nedsatt arbeidsevne

Begrepet nedsatt arbeidsevne erstattet begrepet yrkeshemmet fra og med januar 2009. I praksis klassifiseres personer til å ha nedsatt arbeidsevne enten ved at de har rett på Arbeidsavklaring (tidligere Attføring) eller at NAV og personen i felleskap gjennom en arbeidsevnevurdering har kommet til at bistandsbehovet er betydelig. Endringer i lovverk og NAVs arbeidsmetodikk har ført til at arbeidsevnevurderingen gjennomføres tidligere i prosessen enn før for mange brukere. Dette har ført til at det gradvis er blitt flere personer klassifisert med nedsatt arbeidsevne.

Innføringen av ordningen med arbeidsavklaringspenger i mars 2010 medførte at de aller fleste som på dette tidspunktet mottok attføringspenger, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførestønad, fikk rett til arbeidsavklaringspenger. Fordi nedsatt arbeidsevne er en forutsetning for å få innvilget arbeidsavklaringspenger, økte antallet personer med nedsatt arbeidsevne fra 102 014 i februar 2010 til 198 801 i mars samme år.

Gruppen av personer med nedsatt arbeidsevne rommer også personer som ikke er aktuelle for arbeidsrettede tiltak med det første. Tidligere ble alle yrkeshemmede regnet som aktuelle for arbeidsrettede tiltak. Det er vedtak etter NAV-lovens § 14a, det såkalte ”oppfølgingsvedtaket”, som nå definerer hvem som er i målgruppen for arbeidsrettede tiltak blant personer med nedsatt arbeidsevne.

Personer med nedsatt arbeidsevne deles inn i følgende grupper:

I arbeidsrettet tiltak: alle med nedsatt arbeidsevne som deltar på arbeidsrettede tiltak.

Ikke i arbeidsrettet tiltak: alle med nedsatt arbeidsevne som ikke deltar på arbeidsrettede tiltak.

 

4.3 Definisjoner av kjennemerker og grupperinger

4.3.1 Alder

Alder er regnet i fylte år på tidspunkt for oppdatering av statistikken.

4.3.2 Fylke og kommune

Opplysninger om bostedsfylke- og kommune er hentet fra Tjenestebasert Persondatasystem (TPS).

4.3.3 Innvandrerbakgrunn

Personer med innvandrerbakgrunn er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre, og som er registrert bosatt i Norge