Pressemelding

Statistikknotat

Mottakere av uføretrygd

Kommunetabell med bydeler

Nye mottakere av uføretrygd

Avgang fra uføretrygd

Utviklingen blant mottakere av uføretrygd

Antall

Ved utgangen av september 2019 mottok om lag 348 800 personer uføretrygd, mot 334 200 personer ved utgangen av september 2018, en økning på 4,4 prosent. Sammenlignet med forrige kvartal, var det en økning på ca. 2 000 personer. Antall mottakere av uføretrygd sett i forhold til befolkningen var på 10,2 prosent per 30. september. Det er likt som forrige kvartal, og en økning på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med tallene for ett år siden.

Nye mottakere

I løpet av de tre første kvartalene av 2019 fikk 27 100 nye personer uføretrygd, mot 26 000 personer i samme periode i 2018. 15 700 av de nye mottakerne i 2019 var kvinner og 11 400 var menn.

Avgang fra uføretrygd

I løpet de ni første månedene av 2019 var det 17 600 personer som gikk ut av ordningen, omtrent det samme antallet som i tilsvarende periode i 2018.

Blant alle med avgang i årets tre første kvartaler utgjorde andelen 67-åringer 77,0 prosent, mens andelen i 2018 var på 77,4 prosent. Omlegging og endring i uføreordningen fra 1.1.2015 slo spesielt ut i de første månedene av 2015, med flere yngre personer i avgangen. Andelen 67-åringer har stort sett ligget på 77-78 prosent etter dette.

Uføregrad og utbetalingsgrad

Uføregrad fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.

Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales. Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. De fleste uføretrygdede har lik uføregrad og utbetalingsgrad. For de uføretrygdede som også har pensjonsgivende inntekt er det størrelsen på inntekten som avgjør om utbetalingsgraden blir lavere enn uføregraden. Per september 2019 var det ca. 15 400 uføre som hadde en utbetalingsgrad som var lavere enn uføregraden.

Vedtak og ytelse

Uføretrygdede som både har et vedtak og en utbetaling (ytelse) er med i uførestatistikken. Personer som har vedtak, men ingen utbetaling tas ikke med. Det utbetales ikke uføretrygd når den pensjonsgivende inntekten utgjør mer enn 80 prosent av inntekt før uførhet.

I de fleste tabellene som viser uføretrygdede med et arbeidsforhold er alle personer med et uførevedtak inkludert.

Det har vært omlag 2 000 – 2 400 flere personer som har et uførevedtak, enn som har en uføreytelse (utbetaling) de siste årene. Mot slutten av 2016 økte antallet, og det var da ca.

3 000 personer som hadde et vedtak, men ingen utbetaling. Antallet er lavest de første månedene av året og stiger mot slutten av året. De fleste av disse personene er trolig i arbeid, eller har så høy pensjonsgivende inntekt at de ikke får utbetalt uføretrygd. Over 1 000 personer som hadde avgang i 4. kvartal 2016 kom inn i uføreordningen igjen (tilgang) i januar 2017. I 2017 ble det ikke kjørt en inntektskontroll som vanligvis gjøres om høsten. Den kom først i begynnelsen av 2018.

Per september 2019 var det 2 600 flere personer med et uførevedtak, enn antall uføre som fikk en utbetaling.

Saksstatistikk

Det ble fattet vedtak i ca. 32 100 nye uføresaker i løpet av perioden januar-september 2019.

25 600 saker ble innvilget eller delvis innvilget, mens 4 800 saker ble avslått. I 1 800 saker er resultatet ukjent. Fra juni 2019 er feilen rettet, og kun et fåtall saker har ukjent resultat.

I løpet av perioden januar-september 2018 ble det fattet vedtak i om lag 30 400 nye uføresaker. Det var 23 800 saker som ble innvilget eller delvis innvilget, mens 4 600 saker ble avslått. I 1 900 av sakene er resultatet ukjent.

Kombinasjon alderspensjon og uføretrygd

Fra 1. januar 2011 trådte den nye ordningen for alderspensjon i kraft, og det ble mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Per september 2019 var det ca. 91 200 personer i alderen 62-66 år som hadde alderspensjon, en liten nedgang fra september 2018 da antallet var på 92 500 personer.

Det var om lag 2 500 pensjonister som hadde en kombinasjon av alderspensjon og uføretrygd pr. 30.09.2019. Antallet har holdt seg ganske stabilt over tid.

Tidsbegrenset uførestønad og arbeidsavklaringspenger

Ordningen med tidsbegrenset uførestønad (TU) ble innført 1.januar 2004 og avviklet 1. mars 2010 og den påvirker nivået på antall og nye mottakere av uføretrygd over tid. Ca. 50 000 mottakere med TU ble overført til Arbeidsavklaringspenger (AAP) 1. mars 2010. Det var mer enn 70 000 personer som hadde tidsbegrenset uførestønad (minst en måned) i løpet av de årene ordningen eksisterte.

Etter en periode med arbeidsavklaringspenger har de aller fleste fått innvilget uføretrygd. Omlag 77 prosent av de 70 000 som tidligere hadde tidsbegrenset uførestønad, mottok uføretrygd per september 2019. Andelen som har fått innvilget uføretrygd i ettertid har steget helt fram til 2016 (til ca. 81 %), hvor andelen har stabilisert seg en periode, for deretter å synke. Dette skyldes bl.a. at flere av de tidligere TU-mottakerne har gått over til alderspensjon (11 %) per september 2019, og noen er også døde (6 %).

Totalt har om lag 90 % av alle personer som tidligere har mottatt tidsbegrenset uførestønad, fått innvilget uføretrygd i ettertid.