Det gis hel uføretrygd til personer som er helt arbeidsuføre, og gradert uføretrygd til de som er delvis arbeidsuføre. Uføretrygden for nye uføre tilsvarer ca. 66 prosent av tidligere inntekt. Les om de viktigste vilkårene for å få arbeidsavklaringspenger.

Arbeid og uføretrygd kan kombineres

Etter å ha fått uføretrygd kan pasienten jobbe så mye hun har mulighet til.

Det fastsettes en inntektsgrense for hvor mye inntekt hun kan ha før uføretrygden justeres ned. Tjener hun over inntektsgrensen, vil hun beholde inntekten, men uføretrygden reduseres noe. Likevel vil det lønne seg å jobbe fordi uføretrygd og inntekt som regel er høyere enn uføretrygd alene.

Uføretrygden justeres opp hvis inntekten blir lavere igjen. Selve uføregraden endres ikke selv om uføretrygden blir redusert.

Behandling og arbeidsrettede tiltak

Før uføretrygd kan innvilges må det være gjennomført hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak med sikte på å bedre inntektsevnen. Les om hva som menes med hensiktsmessig behandling og tiltak.

Helseopplysninger til søknaden

Pasienten må selv søke NAV om uføretrygd. NAV vil deretter trenge helseopplysninger eller legeerklæring fra deg. Les mer om hvilke helseopplysninger NAV spør etter.

Nedsatt inntektsevne

I forbindelse med uføretrygd benyttes begrepet inntektsevne og ikke arbeidsevne.

Begrepet inntektsevne sier noe om pasientens evne til å utføre inntektsgivende arbeid. NAV vurderer og fastsetter uføregrad ved å sammenligne inntektsmulighetene vedkommende har nå med inntektsmulighetene før uføretidspunktet (inntekt før og etter uførhet).

Det er ikke bare de faktiske inntektene som er av betydning, også eventuelle inntektsmuligheter som ikke utnyttes, tas i betraktning. For eksempel hvis pasienten har valgt å arbeide deltid eller ikke være yrkesaktiv, vil hele den potensielle inntektsevnen bli vurdert.

Dersom sykdommen eller skaden har redusert inntektsevnen gradvis over flere år, kan det tas utgangspunkt i inntektsevnen før sykdommen eller skaden oppsto.

Din vurdering av pasientens funksjonsevne vil inngå i NAVs vurdering av pasientens inntektsevne. Foruten helseopplysningene vil NAV legge vekt på alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter ved vurderingen av hvor mye inntektsevnen er nedsatt.

Ung ufør

Vær oppmerksom på at unge mennesker som blir uføre kan være sikret en høyere minstesats enn andre.

Vilkårene for å få innvilget rettighet som ung ufør, er at pasienten var under 26 år da han ble alvorlig og varig syk. Sykdommen må være klart dokumentert.

Hvis pasienten har vært mer enn 50 prosent yrkesaktiv etter 26 år, kan han likevel søke om rettigheter som ung ufør før fylte 36 år.

Rettigheter som ung ufør kommer til utbetaling fra han fyller 20 år.

EØS – detaljert legeerklæring

NAV har koblet seg på ny løsning for elektronisk utveksling av trygdeopplysninger med andre EU-/EØS-land (EESSI). I forbindelse med dette, er det utarbeidet et nytt skjema for detaljert legeerklæring som vil brukes i forbindelse med søknader om uføretrygd til andre EU/EØS-land. Dette skjemaet vil etter hvert erstatte dagens blankett E 213, men i en overgangsperiode vil begge være i bruk. Hvilket skjema som skal brukes i hver enkelt sak vil presiseres i bestillingen fra NAV. Utfylling av det nye skjemaet honoreres etter takst L180.