Du har plikt til å gi NAV riktige opplysninger

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

For at du skal få utbetalt riktig beløp, er vi avhengig av at du gir oss riktige opplysninger og melder fra når det skjer endringer i din livssituasjon eller inntekt. Hvis du gir ufullstendige eller feil opplysninger kan du få utbetalt feil beløp. Du kan melde fra om endringer ved å sende en beskjed til oss. Mottar du sosialhjelp og skal melde fra om endringer, finner du informasjon om hvilke endringer du må melde fra om i veiviseren for økonomisk sosialhjelp.

Dette er situasjoner som kan påvirke utbetalingen din:

  • du begynner å tjene mer eller mindre enn du tidligere har oppgitt til NAV. Mottar du pensjon eller uføretrygd, kan også inntekten til ektefelle/samboer/partner ha betydning for din utbetaling.
  • det skjer endringer i sivilstatusen din, som inngåelse og opphør av ekteskap, partnerskap og samboerforhold, eller partner/ektefelle/samboer dør.
  • familiesituasjonen din endrer seg ved at du får barn, et barn flytter eller forsørgelse opphører.
  • du planlegger et opphold i eller flytting til utlandet

Reglene for hvilke endringer du skal melde fra om, er avhengig av hvilken ytelse eller stønad du mottar. Hvis du er usikker på om endringen vil virke inn på utbetalingen din, kan du lese mer i vedtaksbrevet du har fått fra oss. Du kan også kontakte oss på telefon.

Du må også melde fra til oss hvis du endrer adresse eller får nytt kontonummer. Se hvordan du selv kan endre kontaktinformasjon eller kontonummer.