Av Therese Dokken

I dette notatet gir vi en deskriptiv oversikt over utviklingen i økonomisk sosialhjelp i perioden 2010–2014. Vi ser på hvordan antall mottakere har utviklet seg over perioden, aldersforskjeller og varighet av sosialhjelpsmottak. Vi har valgt å fokusere spesielt på geografiske forskjeller og forskjeller mellom ulike innvandrergrupper. Vi bruker informasjon om sosialhjelpsmottak innrapportert fra kommunene til statistisk sentralbyrå (KOSTRA) samt befolkningsdata fra NAVs tjenestebaserte persondatasystem (TPS).

Til enhver tid mottok 1,6 prosent av Norges befolkning mellom 18 og 66 år økonomisk sosialhjelp i 2014. Andel og antall sosialhjelpsmottakere økte fra 2012 til 2014 etter en nedadgående trend årene før. Når vi sammenlikner ulike aldersgrupper finner vi at andelen sosialhjelpsmottakere er høyest blant unge i alderen 18 til 24 år, men at disse mottar sosialhjelp i kortere perioder enn eldre mottakere.

Det er store geografiske variasjoner i hvor stor andel av befolkningen som mottar sosialhjelp og hvor stor andel av mottakerne som mottar sosialhjelp i lange perioder. I perioden sett under ett er Østfold og Oslo fylkene med høyest andel sosialhjelpsmottakere, og det er også disse to fylkene der langvarige mottak er mest utbredt.

Andelen sosialhjelpsmottakere varierer mellom ulike innvandrergrupper avhengig av fødelandsregion. Mens 17 prosent av innvandrerne født i Afrika mottok sosialhjelp i 2014, gjorde bare 0,6 prosent av innvandrerne født i et østeuropeisk EU-land det samme. Det er stor variasjon mellom kommunene. I Fredrikstad mottok hver fjerde innvandrer fra Afrika sosialhjelp, mens andelen i Tromsø var mye lavere. Her mottok bare hver tiende innvandrer fra Afrika sosialhjelp.