Av Ole Christian Lien

Artikkelen omhandler uttak av avtalefestet pensjon (AFP). Vi har også sett på hvor mange som kombinerer AFP og arbeid. Antall AFP-mottakere har økt kraftig siden årtusenskiftet, og denne trenden vil nok fortsette i årene framover. Dette skyldes et økende antall eldre og høyere sysselsetting blant eldre, noe som bidrar til at flere har rett til å ta ut AFP. Antall personer som kombinerer arbeid og AFP har økt de seneste årene, og deres stillingsandel har også steget.